Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 119-336176

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christopher Damgaard
E-mail: chd@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169331933.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tildelingsbekendtgørelse: Bygherrerådgivning til ATP i forbindelse med ATP's om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet angår indgåelse af en kontrakt vedr. bygherrerådgivning som led i ATP's projekt omkring om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød.

De primære opgaver vil være bygherrerådgivning, herunder en kontinuerlig forankring i Byggeprojektet, samt teknisk validering (teknik og konstruktion), og egentligt fagtilsyn på udvalgte bygningsdele samt space planning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet angår indgåelse af en kontrakt vedr. bygherrerådgivning som led i ATP's projekt omkring om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød (Byggeprojektet). Den kommende bygherrerådgiver får en væsentlig rolle i forbindelse med ATP's Byggeprojekt, herunder med ansvaret for både traditionelle bygherrerådgiverydelser knyttet til teknisk validering mv., men også i forhold til at sikre et bæredygtigt projektresultat for ATP.

De primære opgaver vil være bygherrerådgivning, herunder en kontinuerlig forankring i Byggeprojektet, samt teknisk validering (teknik og konstruktion), og egentligt fagtilsyn på udvalgte bygningsdele samt space planning.

Selve Byggeprojektet udbydes i en særskilt totalentreprisekontrakt. Bygherrerådgiveren tilknyttes Byggeprojektet fra tidspunktet, hvor ATP modtager de indledende tilbud på totalentreprisekontrakten, og skal derefter bistå med evaluering af de indkomne tilbud, forhandling med tilbudsgivere mv. frem til endt udbudsproces.

Når der er fundet en totalentreprenør, skal bygherrerådgiveren bistå ATP med bygherrerådgivning, teknisk validering og øvrig teknisk bistand i forbindelse med Byggeprojektet. Bygherrerådgiveren skal herunder indgå i dialogen med totalentreprenøren samt eventuelle øvrige eksterne leverandører og interessenter (såvel interne som eksterne) i forbindelse med Byggeprojektet.  Bygherrerådgiveren skal bistå i både projekteringsfasen samt under udførelsesfasen og frem til og med 1 års gennemgang på Byggeprojektet.

Kontrakten omfatter endvidere bistand vedr. den kreative proces i forbindelse med space planning koblet op på Byggeprojektet. I forbindelse med space planning vil der være behov for at indgå i dialog med totalentreprenøren på Byggeprojektet med henblik på at sikre en sammenhæng mellem designmæssig tilgang og bygningen. ATP arbejder med aktivitetsbaserede arbejdspladser.

Baggrundsinformation om Byggeprojektet:

I relation til byggeprojektet er der tale om ud- og ombygning af en kontorbygning, som samtidig skal være i drift. Der er endvidere vedlagt en kort præsentation med baggrundsinformation vedr. Byggeprojektet til udbudsmaterialet. 

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner vedr.:

- Ydelser vedr. bæredygtighed (som nærmere beskrevet i YBB 19 punkt 7.29, 7.30 og 7.31)

- Ydelser vedr. standardinventar og - udstyr samt Særligt inventar og udstyr (som nærmere beskrevet i YBB 19 punkt 7.39 og 7.40)

- Ydelser vedr. aflevering og drift (som nærmere beskrevet i YBB 19 punkt 7.56, 7.57 og 7.59)

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås lavere transaktionsomkostninger og større kontinuitet i ATP's Byggeprojekt ved ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 250-662451
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Budsite: Bygherrerådgivning til ATP i forbindelse med ATP's om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/05/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Postadresse: Blegdamsvej 58
By: København Ø
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: info@ekj.dk
Telefon: +45 33111414
Fax: +45 33931329
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 302 675.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell.

Spørgsmål vedr. prækvalifikation bør stilles så betids, at ordregiver kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden ansøgningsfristens udløb, se tidsplan i udbudsbetingelserne for anbefalet spørgefrist. Spørgsmål, der modtages senere end seks (6) dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret i forbindelse med prækvalifikationsfasen.

Ansøger besvarer det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Der er tale om foreløbigt bevis for: 1) at Ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og 2) at Ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr.7, medmindre Ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Ansøgere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning.

ATP kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5.

I relation til punkt II.2.6) skal det bemærkes, at der afregnes efter medgået tid, og der er således tale om bedste estimat (inkl. optioner), som ikke er forpligtende for ATP. Kontraktens maksimale værdi er dog 9.000.000 kr. ekskl. moms. Årsagen til, at der er fastsat en større maksimal værdi på kontrakten end den anslåede værdi er, at ATP ikke kan forudse det præcise omfang af ydelserne, idet der i forbindelse med totalentreprisekontrakten kan opstå nogle ubekendte forhold, som kræver en større indsat i relation til kontraktens ydelsesområder fra ATP's bygherrerådgiver end forudsat.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer