Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2022/S 126-359107

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11715311
Postadresse: Toftebæksvej 12
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Partner Peter Lund Meyer, PUBLICURE Advokatfirma P/S
E-mail: plm@publicure.dk
Telefon: +45 20949993
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ltk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning i forbindelse med Kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen - Etape 2

Sagsnr.: TN632664A
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med Kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen, herunder:

1. Rådgivning vedr. tilrettelæggelse af projektkonkurrence (valg af konkurrencemodel)

2. Forberedelse af udbud af projektkonkurrence

3. Byggeprogram og planlægningsbudget

- Etape 2 (udskoling og multihal)

- Etape 3 (mellemtrin)

- Etape 4 (indskoling)

- Etape 5 (klubfacilitet)

4. Udbud i projektkonkurrence og forhandling med vinder.

5. Bygherrerådgivning i forbindelse med færdigbearbejdning af helhedsplan

6. Bygherrerådgivning vedr. totalrådgivning og udbud i hovedentreprise for etape 2 (multihal og udskolingsbygning).

7. Bygherrerådgivning i forbindelse med udførelse i hovedentreprise for etape 2 (option)

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71230000 Organisering af arkitektkonkurrencer
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Engelsborgskolen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4)

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere til at give tilbud, jf. Udbudslovens § 145, blandt økonomisk aktører, der opfylder kvalifikationskravene under udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3), og som ikke er udelukket fra deltagelse.

Ordregiver vil udvælge de 5 ansøgere med størst relevant erfaring i forhold til sammenlignelige projekter udført indenfor de seneste 5 år.

Udvælgelsen af ansøgerne vil ske på grundlag af de oplyste referencer i ESPD’et til opfyldelse af KRAV 3, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3.

Bedømmelsen af ansøgernes relevante erfaring vil ske ved en helhedsvurdering, hvor der vil blive lagt vægt på omfanget og kvaliteten af de nævnte referencer fra sammenlignelige projekter set i forhold til den udbudte opgave. Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiverydelser, der helt eller delvist indeholder følgende elementer:

- Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af projektkonkurrencer ifm. offentligt byggeri.

- Bygherrerådgivning i forbindelse med tilsvarende bygninger, både nybyg og ombyg.

- Budgettering og økonomistyring af offentlige byggerier.

Kvaliteten af referencerne vil blive vurderet i forhold til, hvor dækkende disse er i forhold til de anførte elementer.

For hver reference skal følgende oplyses i ESPD’et:

1. Beskrivelse (a. kort beskrivelse af opgaven, b. anlægssum, c. begrundelse for valg af reference og d. ansøgers rolle, funktion og ansvar i forbindelse med det udførte arbejde.)

2. Beløb (a. samlet kontraktsum for den udførte bygherrerådgivning.)

3. Startdato (a. dato for kontraktens opstart.)

4. Slutdato (a. dato for kontraktens afslutning.)

5. Modtagere (a. CVR-nummer samt b. navn, titel, e-mail og mobilnummer på kontaktperson.)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Bygherrerådgivning i forbindelse med udførelse i hovedentreprise for etape 2. Se udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Soliditetsgrad:

Soliditetsgraden vil blive opgjort på følgende måde, hvis ansøger vil opfylde soliditetskravet ved hjælp af flere aktører i Konsortier (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.1), med Underleverandører (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.2) eller ved Andre tredjemænd (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.3), jf. Udbudslovens § 144, stk. 1:

- Soliditetsgraden opgøres som summen af aktørernes egenkapital i forhold til summen af aktørernes samlede aktiver, idet ingen af aktørerne dog må have en negativ soliditetsgrad.

- Hvis aktørerne har direkte eller indirekte ejerandele i hinanden, beregnes soliditetsgraden på grundlag af sådanne aktørers konsoliderede regnskabstal.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse samlede aktiver/passiver samt egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2. Samlet omsætning:

Omsætningen vil blive opgjort på følgende måde, hvis ansøger vil opfylde omsætningskravet ved hjælp af flere aktører i Konsortier (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.1), med Underleverandører (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.2) eller ved Andre tredjemænd (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.3), jf. Udbudslovens § 144, stk. 1:

- Omsætningen opgøres som summen af aktørernes nettoomsætning i de regnskabsperioder, er alle afsluttet af aktørerne, og idet omsætningen ved indbyrdes forskudte regnskabsår vil blive allokeret på samme regnskabsperioder.

- Hvis aktørerne har direkte eller indirekte ejerandele i hinanden, beregnes omsætningen på grundlag af sådanne aktørers konsoliderede regnskabstal.

Hvis ansøger vil basere sig på Underleverandører (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.2) eller Andre tredjemænd (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.3) ved opfyldelse af kvalifikationskravene til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 1, skal ansøger med prækvalifikationsansøgningen i henhold til § 144, stk. 2, fremlægge en støtteerklæring fra disse aktører, jf. udbudsbetingelsernes Bilag 8, hvori disse påtager sig at hæfte solidarisk med ansøger over for LTK for kontraktens gennemførelse, jf. § 144, stk. 6.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse samlet nettoomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

KRAV 1 Soliditetsgrad:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

KRAV 2 Samlet omsætning:

Ansøger skal have en samlet nettoomsætning på mindst DKK 8 mio. i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3. Relevant erfaring som afgrænset under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9):

Hvis ansøger vil basere sig på Underleverandører (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.2) eller Andre tredjemænd (udbudsbetingelsernes punkt 3.5.1.3) ved opfyldelse af kvalifikationskravene til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 1, skal ansøger med prækvalifikationsansøgningen i henhold til § 144, stk. 2, fremlægge en støtteerklæring fra disse aktører, jf. udbudsbetingelsernes Bilag 9.

Ansøger skal for hver reference oplyse følgende i ESPD’et:

1. Beskrivelse (a. Kort beskrivelse af opgaven, b. Anlægssum, c. Begrundelse for valg af reference og d. Ansøgers rolle, funktion og ansvar i forbindelse med det udførte arbejde.)

2. Beløb (a. Samlet kontraktsum for den udførte bygherrerådgivning.)

3. Startdato (a. Dato for kontraktens opstart.)

4. Slutdato (a. Dato for kontraktens afslutning.)

5. Modtagere (a. CVR-nummer og b. Navn, titel, e-mail og mobilnummer på kontaktperson.)

Referencerne skal være udført inden for de seneste 5 år, jf. Udbudslovens § 155, nr. 2, idet ordregiver vurderer, at det er nødvendigt at inddrage referencer, der er udført tidligere end inden for de seneste 3 år, for at sikre tilstrækkelig konkurrence.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

KRAV 3 Relevant erfaring:

Ansøgeren skal dokumentere mindst 1 reference i ESPD’et på et sammenligneligt projekt, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9), der er afsluttet indenfor de seneste 5 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/09/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen https://rib-software.dk/udbudsportal (RIB) under Byggewebnr. TN632664A, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3), på datoen for afsendelse af udbudsbekendtgørelsen, jf. Udbudslovens § 132, stk. 1, fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i EU-Tidende.

De ansøgere, der bliver prækvalificerede, vil modtage besked om adgang til et særskilt udbudsnr., hvor tilbudsfasen vil foregå.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB’s udbudsportal kan rettes til:

RIB A/S (tidligere Byggeweb A/S)

Tlf. 35 245 250 – tryk 2

Kontraktvolumen under punkt udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5) er anslået.

Varigheden af aftalen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.7) er anslået.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagenævnsloven fastsætter følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til deberørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af enbegrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og Udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2, 2. punkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer