Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Udførelse af elektriske installationer

2022/S 126-359979

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: DK
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kompetencecenter Sikring
Att: René Holdorf
Mailadresse: fes-kcsikr07@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase II og III på 409 Ryes Kaserne - Sikringsentreprise
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia

NUTS-kode DK03 Syddanmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Nærværende udbud omhandler sikringsentreprisen i forbindelse med udførelsen af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase II og III på 409 Ryes Kaserne - bygning 91, 92 og 93.
Sikringsentreprisen indeholder således sikring af to nyopførte garager med materiel- og mandskabsfacilitet (bygning 91 og 92). Bygningerne indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil er etableret tre etager med undervisningslokaler, pudsestue, køkken, omklædning, badefaciliteter, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. Hver bygning er i alt ca. 3.400 m2.
Sikringsentreprisen indeholder endvidere sikring af en nyopført garage (bygning 93). Bygningen indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil er etableret to etager med kontorarbejdspladser, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. Bygningen er i alt ca. 2.000 m2.
Foruden sikring af de tre nyopførte bygninger indeholder sikringsentreprisen endvidere opsætning af brandalarmeringsanlæg (ekskl. ABA) samt styring af perimeterbevogtning, herunder porte, ganglåger, signalanlæg og tv-overvågning.
Der vil i sikringsentreprisen indgå AIA, ADK, TVO, ABV, intercom og mekanisk sikring.
Da sikringsentreprisen påbegyndes i forbindelse med bygningernes endelige færdiggørelse, skal sikringsentreprenøren påregne et koordinationssamarbejde med projektets hovedentreprenør. Hovedparten af byggeriet vil dog være afsluttet på tidspunktet for sikringsentreprisens udførelse.
For så vidt angår det nærmere indhold af sikringsentreprisen henvises til det øvrige udbudsmateriale, som af sikkerhedsmæssige årsager først udleveres på det tidspunkt, hvor de virksomheder, som Ejendomsstyrelsen prækvalificerer til at afgive tilbud, har opnået behørig sikkerhedsgodkendelse. Der er i tidsplanen afsat tid
til, at de pågældende virksomheder kan opnå behørig sikkerhedsgodkendelse. Ansøgers anmodning om prækvalifikation skal således alene afgives på baggrund af oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen samt nærværende prækvalifikationsbetingelser.
Der gøres særligt opmærksom på, at sikringsentreprisen skal foregå under militært sikrede forhold, og der skal iagttages særlige sikkerhedskrav under udførelsen. Medarbejdere, herunder personale og underentreprenører-/leverandører, der skal håndtere udbudsmaterialet under tilbudsfasen og/eller udføre
sikringsentreprisen, skal være sikkerhedsgodkendt til niveauet "HEMMELIGT". Tilbudsfasen indledes først på det tidspunkt, hvor de medarbejdere, der skal håndtere udbudsmaterialet under tilbudsfasen og/eller forestå den praktiske udførelse af sikringsentreprisen, har opnået sikkerhedsgodkendelse til "HEMMELIGT", og hvor de
prækvalificerede virksomheder har opnået virksomhedssikkerhedsgodkendelse til niveauet "Til Tjenestebrug". De prækvalificerede virksomheder skal straks efter meddelelse om resultatet af prækvalifikationsvurderingen igangsætte ansøgningsprocedurerne. Såfremt samtlige prækvalificerede virksomheder allerede på tidspunktet for meddelelse om resultatet af prækvalifikationsvurderingen er i besiddelse af de fornødne sikkerhedsgodkendelser, forbeholder Ejendomsstyrelsen sig retten til at gå direkte til tilbudsfasen uden
afholdelse af en periode til sikkerhedsgodkendelse.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45310000 Udførelse af elektriske installationer, 45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312100 Installation af brandalarmsystem, 45312200 Installation af tyverialarmsystem, 45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 19909710.00 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 50
2. Organisation og bemanding. Vægtning 20
3. Løsningsforslag. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
2021/010508
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2021/S 232-612403 af 25.11.2021

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase II og III på 409 Ryes Kaserne - Sikringsentreprise
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
9.6.2022
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: G4S Security Services A/S
Postadresse: Roskildevej 157
By: Albertslund
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Telefon: +45 70330040

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 23000000.00 DKK
Eksklusive moms
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 19909710.00 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk.

2) Entrepriseaftalen indeholder en arbejdsklausul.
3) Entrepriseaftalen indeholder en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler.
4) Entrepriseaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, herunder personale og underentreprenører/-leverandører, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af entrepriseaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "HEMMELIGT", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses
interesse. Entrepriseaftalen indeholder endvidere krav om, at sikringsentreprenørens virksomhed skal være virksomhedsgodkendt til niveauet "TIL TJENESTEBRUG".
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.6.2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer