Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nærum: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 185-522789

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Jönsson Entreprise A/S
CVR-nummer: 32344445
Postadresse: Nærum Hovedgade 2
By: Nærum
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnni Nielsen
E-mail: Jn@jonsson.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.jonsson.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/92a8c3bb-6f17-4983-ae61-09c459525630
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering og montering af køkkener og indbyggede skabe

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på aftale angående levering og montering af køkkener og indbyggede skabe i forbindelse med ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus. Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte Fyns Almennyttige Boligselskabs (FAB) udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med ordregiver om, at ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 229 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39141300 Indbyggede skabe
39141400 Elementkøkkener
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45421151 Montering af indbyggede køkkener
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på aftale om levering og montering af køkkener og indbyggede skabe inkl. overlukning over overskabe i samtlige 100 lejligheder og fælleshus. Kontrakten omfatter også opbæring og udpakning af køkken- og skabsinventar samt fugning og bortskaffelse af affald.

Ordregiver gør opmærksom på, at det tilbudte køkkeninventar og tilbudte indbyggede skabe skal være af samme fabrikat, jf. projektmaterialet (kontraktbilag 1).

Det af kontrakten udbudte arbejde skal udføres i forbindelse med ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus.

Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte FAB's udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med ordregiver om, at ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven. De 100 almene familie- og seniorboliger samt fælleshus opføres på 2 byggefelter; bygge-felt B0 (ca. 6 438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2 470 m2), Rismarksvej 52 i 5200 Odense V, som FAB erhverver af Thors Have A/S ved en betinget købsaftale med henblik på opførelse af almene familie- og seniorboliger samt fælleshus. Udbuddet er en del af det større entrepriseprojekt angående opførelsen af de 100 nøglefærdige familie- og seniorboliger samt fælleshus beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V. Det samlede entrepriseprojekt udbydes i et antal faser. Ordregiver påtænker at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8 stk. 2, for så vidt angår visse leverancer i det samlede entrepriseprojekt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglemedarbejdere / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 103-269998
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering og montering af køkkener og indbyggede skabe

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/08/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Designa Køkkener Odense ApS
CVR-nummer: 40939172
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 229 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1, og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1, og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer