Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2022/S 186-525445

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg Afd. 20 - Blåbærhusene & Tyttebærhusene
CVR-nummer: 38239619
Postadresse: Færgegården 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: dn@arbejdernesbyggeforening.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://arbejdernesbyggeforening.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uidcpfkudy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uidcpfkudy
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise vedr. renovering af afd. 20

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

De udbudte opgaver vedrører renovering af afd. 20, beliggende Arendalsvej 302-422 (Blåbærhusene) og Arendalsvej 301-421 + 424 (Tyttebærhusene) og består af 2 etages rækkehuse med i alt 147 boliger og 2 fælleshuse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byggeriet er beliggende Arendalsvej 302-422 (Blåbærhusene) og Arendalsvej 301-421 + 424 (Tyttebærhusene) og består af 2 etages rækkehuse med i alt 147 boliger og 2 fælleshuse.

Afdelingen ligger i et naturskønt område i Gødvad, og er bygget op som række-huse med nem adgang til Silkeborgs skønne natur. Bebyggelsen er flot placeret på et stort ugeneret græsareal og flere små legepladser. Hver bolig råder over et udhus. Der er have/terrasse til stuelejlighederne.

Byggeriet omfatter flg. ydelser:

- udskiftning af vinduer og døre

- udskiftning af alle træbeklædninger på facader

- udskiftning af træbeklædninger på skure

- udskiftning af alle altangange/trapper til 1. sal

- udskiftning af alle typer hegn

- de- og genmontering af div. overdækninger

- udskiftning af tagrender og nedløb

- udskiftning af alle terræntrapper

- udskiftning af terræn støttemure

Beboerne vil ikke blive genhuset ifm. byggesagen, hvorfor det er vigtigt at der tages de nødvendige hensyn.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/01/2023
Slut: 27/11/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave sikrer optimal konkurrence og har den bedste tekniske og faglige formåen.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger i ESPD'et angive maksimalt 5 referencer jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3. Hvis der anføres mere end 5 referencer, vil ordregiver kun tage de første 5 i betragtning.

Ud fra ønsket om at opnå optimal konkurrence om opgaverne udvælges om muligt 2 større og 3 mindre virksomheder til at give tilbud på opgaven. Der skelnes her mellem større (ikke-SMV) og mindre (SMV) virksomheder ved anvendelse af EU-kommissionens definition af SMV (Brugervejledning til definitionen af SMV’er (europa.eu)). Såfremt der ikke modtages et tilstrækkeligt antal ansøgninger fra egnede og kvalificerede virksomheder i én af de to puljer af virksomheder (henholdsvis større og mindre) øges antallet, der udvælges til den anden pulje, så der så vidt muligt sikres udvælgelse af 5 ansøgere.

Inden for hver af de to puljer udvælges der de 2 hhv. 3 firmaer, der har præsenteret referencer, der er mest sammenlignelige med den aktuelle opgave.

Sammenlignelighed angår såvel referencens faglige indhold (ydelser omfattet af entreprisen) som kontraktværdi. Ved vurderingen lægges særligt vægt på, at der dokumenteres erfaring med udførelse af renoveringsentrepriser i hovedentreprise omfattende vinduesudskiftning og facaderenovering, hvor beboerne ikke har været genhuset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal oplyse følgende oplysninger fra balancen i seneste årsregnskab:

-Egenkapital

-Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital på minimum 15 mio. DKK og en soliditetsgrad på minimum 15% ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode.

Oplysningerne angives i ESPD.

Dokumentation:

Som dokumentation fremlægges på anmodning revisionspåtegnet årsregnskab eller selvstændig revisorerklæring. I det omfang relevant årsregnskab er offentligt tilgængeligt på fx cvr.dk behøves yderligere dokumentation ikke fremlægges.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et angive maksimalt 5 referencer. Hvis der anføres mere end 5 referencer, vil ordregiver kun tage de første 5 i betragtning. Det angivne maksimum på 5 er det samlede antal referencer, der tages i betragtning for en enkelt ansøgning om deltagelse. Dette gælder også for konsortier eller ansøgere, der baserer sig på andres formåen, jf. afsnit 4.2 og 4.3. Eventuelt kan referencebeskrivelse anføres i bilag.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af entreprisen og samlet kontraktværdi. Desuden oplyses tidspunkt (startdato - dato for aflevering) og modtager (kontaktoplysninger på kontaktperson hos kunden).

Ud over at dække ovenstående mindstekrav skal referencerne også anvendes ved eventuelt udvælgelse, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af mindst 2 referencer fra sammenlignelige opgaver med gennemført aflevering inden for de seneste 5 år, med tilsvarende fagligt (udførelse af vinduesudskiftning og facaderenovering i hovedentreprise) og økonomiske omfang (min. 40 mio. ekskl. moms).

Dokumentation:

Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers opfyldelse af kravet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af ansøger afgivne oplysninger.

Manglende udfyldelse af ovennævnte oplysninger vil efter omstændighederne kunne medføre, at ansøger ikke kan anses for værende egnet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder særlige arbejdsklausuler, jf. kontraktudkastet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/11/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund i udbudslovens §§ 134a-136 vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, der er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens §138. Erklæring herom afgives i ESPD-formularen, jf. udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/09/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer