Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 189-534290

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Plus Bolig, Afdeling 1030
CVR-nummer: 27422039
Postadresse: Alexander Foss Gade 7
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Monika Hauerslev
E-mail: Moh@vingaardshus.dk
Telefon: +45 61796666
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.plusbolig.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-19006
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Byggeledelse i forbindelse med renovering af almene boliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renoveringen af almene boliger i Plus Bolig afdeling 1030, Tove Ditlevsens Vej.

Rådgivningen udgør primært byggeledelse i udførelses- og afleveringsfasen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71521000 Byggepladstilsyn
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udførelse af Etape 2 af Helhedsplanen for renovering af Plus Bolig Afdeling 1030.

Plus Bolig Afdeling 1030 består af to store bygninger med 198 lejemål, som er fordelt på 2-, 3- og 4-værelses lejligheder. Beboerne, rådgivere og administrationen har udarbejdet en helhedsplan for renovering af bygningerne, som gennemføres i flere etaper.

Etape 1 af Helhedsplanen blev gennemført i 2014, hvor nordvendte facader og boliger blev renoveret. Svalegangene blev glasinddækket, og der blev tilføjet nye karnapper samt to nye trappe- og elevatortårne.

Helhedsplanens etape 2 består primært af facaderenovering af ejendommenes sydfacade, som herefter vil skabe en arkitektonisk sammenhæng for hele bygningen.

Renoveringen i helhedsplanens etape 2 indeholder blandt andet følgende:

• Renovering af sydfacader,

• Etablering af nyt facadesystem,

• Isolering af alle beton- og dækelementer,

• Forandring af altaner:

o Der bygges nye og dybere altaner, der alle får trægulve.

o Altandæk bliver efterisoleret på over- og underside for at fjerne kuldebroer.

o Altanværn bliver udført i anodiseret aluminium.

o Etablering af yderligere altaner

o Der isættes nye vinduer og døre i 3-lags træ/aluminium.

Nærværende udbud omfatter levering af byggeledelse under udførelse af etape 2, som skal udføres i hovedentreprise. Rådgiveren skal således blandt andet varetage den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriet, og varetage koordinering mellem interessenterne i projektorganisationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson, Byggeleder / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Modtager Ordregiveren flere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, vil Ordregiveren begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på sammenligneligheden og relevansen af referencerne i forhold til nærværende udbud.

Der lægges således vægt på, at referencen:

1) omfatter levering af byggeledelse,

2) omfatter renovering,

3) vedrører etagebyggeri, og

4) at byggeriet er udført for en almen boligorganisation

Derudover tillægges antallet af sammenlignelige referencer betydning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Projektet kan udvides til at omfatte anlægsarbejder på afdelingens udvendige arealer. Der indgår derfor en option i kontrakten om levering af supplerende byggeledelse, i forbindelse med sådan en eventuel udvidelse af projektet. Supplerende byggeledelse honoreres efter medgået tid, til de tilbudte timetakster.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiveren vil udelukke ansøgere eller tilbudsgivere som er omfattet af de nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre ansøgeren eller tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed jf. Udbudslovens § 138:

Ansøger/Tilbudsgiver må herefter ikke være omfattet af udbudslovens § 137 stk. 1.:

- nr. 2 om konkurs, insolvens mv.

- nr. 5 om misligholdelse af offentlige kontrakter

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiveren har fastsat følgende mindstekrav til Ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet:

Omsætning: Ansøgeren skal de seneste 3 regnskabsår have haft en årlig omsætning over 7.000.000,00 kr.

Egenkapital: Ansøgeren skal de seneste 3 regnskabsår have haft en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Begrænsning af antallet af ansøgere sker på baggrund af de af Ansøgernes angivne referencer. Der lægges vægt på referencens sammenlignelighed og relevans samt antallet af referencer.

Der lægges herunder vægt på, at referencen:

omfatter levering af byggeledelse,

omfatter renovering,

vedrører etagebyggeri, og

at byggeriet er udført for en almen boligorganisation

Derudover tillægges antallet af sammenlignelige referencer betydning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiveren har fastsat følgende mindstekrav til Ansøgerens tekniske og faglige kapacitet:

Ansøgeren skal mindst angive en (1) reference, der er udført inden for de seneste 3 år, som omfatter følgende:

a) Ydelse: Byggeledelse

b) Byggesags type: Renoveringsarbejder

c) Bygherre: Almen Boligorganisation

d) Andre karakteristika: Etagebyggeri

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ydelserne leveres i henhold til udkastet til rådgivningsaftalen, som er baseret på ABR18 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/11/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naeveneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Mediationsinstituttet
Postadresse: Vesterbrogade 32
By: København V
Postnummer: 1620
Land: Danmark
E-mail: admin@mediationsinstituttet.dk
Telefon: +45 39390066
Internetadresse: www.mediationsinstituttet.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsebsvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer