Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København S: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2017/S 234-485532

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Christoffer Vældgaard Grøn
E-mail: J57A@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om genopretning af veje.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med rammeaftalen for genopretning er at opfylde Københavns Kommunes behov for eksekvering af genopretningsprojekter på vejområdet. Bygherren forestår selv projektering af strækningerne og forventer derfor input fra entreprenøren i forhold til blandt andet projekteringsomfang mv. Der genoprettes primært 1:1 hvilket betyder, at det er de eksisterende forhold som genoprettes.Asfaltarbejder på kørebanen udføres som udgangspunkt af kommunens egen entreprenørvirksomhed i forlængelse af hovedentreprisen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med rammeaftalen for genopretning er at opfylde Københavns Kommunes behov for eksekvering af genopretningsprojekter på vejområdet. Bygherren forestår selv projektering af strækningerne og forventer derfor input fra entreprenøren i forhold til blandt andet projekteringsomfang mv. Det forventes, at der i gennemsnit vil være ca. tre strækninger årligt med en forventet anlægssum på mellem 2-30 mio. kr. for de enkelte strækninger i både indre og ydre by. Arbejdet vil hovedsaligt være brolægningsarbejde samt asfaltarbejde på cykelstier.

Der genoprettes primært 1:1 hvilket betyder, at det er de eksisterende forhold som genoprettes. Asfaltarbejder på kørebanen udføres som udgangspunkt af kommunens egen entreprenørvirksomhed i forlængelse af hovedentreprisen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge de entreprenører, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer jf. ovenfor. I denne vurdering vil ordregiver tillægge følgende referencer størst vægt:

— Referencer der vedrører anlægsarbejder udført i forbindelse med stærkt trafikerede veje i bymæssige områder,

— Referencer der både indeholder håndtering af trafik, asfaltarbejde samt brolægning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag

2) Entreprenøren skal i forbindelse med gennemførelsen af denne opgave beskæftige praktikanter. Antallet af praktikanter, der skal være beskæftiget, vil fremgå af udbudsmateriale

3) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i entrepriseaftalen og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på http://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/01/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmateriale findes på www.byggeweb.dk under følgende TN-nummer: TN722434.

Den tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil ordregiver i nødvendigt omfang anmode om at verificere oplysningerne i tilbuddet og de oplysninger der blev afgivet i forbindelse med prækvalifikationsfasen.

Dette betyder blandt andet, at der inden for en passende tidsfrist skal fremlægges dokumentation iht. udbudslovens § 152 for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et og referencelisten, hvis dette ikke er sket tidligere i udbudsprocessen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer