Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vejle: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 237-491763

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Bygningskonstruktør Martin Hansen
Telefon: +45 76631000
E-mail: byg.okonomi@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.regionsyddanmark.dk/wm218399
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Region Syddanmark
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Att: Receptionen
Telefon: +45 76631000
E-mail: byg.okonomi@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk/wm218399

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning, etape 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det udbudte projekt vedrører facadeudskiftning i en del af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.

I forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje til udvendig vedligeholdelse af Region Syddanmarks bygningsmasse er det udbudte projekt etape 5, som omfatter udskiftning af bygning C1-2’s facader mod vest (ved sydlig halvdel af sengebygningen) ved etagerne 1 til 5. Der er tidligere gennemført facadeudskiftning i kælder og stueplan ved sengebygningen C1-2. Denne del af facadeudskiftningen er gennemført i forbindelse med indvendige ombygningsarbejder til FAM etape 1 og 2. Sammenlagt med kontraktværdien for etape 3 og 4, overstiger kontraktværdien for arbejderne i etape 5 tærskelværdien for EU-udbud. Kontraktværdien af den udbudte hovedentreprise, etape 5, overstiger ikke i sig selv tærskelværdien for EU-udbud. Den udbudte hovedentreprisekontrakt har således en kontraktværdi, der er væsentligt mindre end EU-tærskelværdien for EU-udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215100
45443000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

6700 Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte projekt vedrører facadeudskiftning i en del af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.

Den udbudte hovedentreprisekontrakt har i sig selv en kontraktværdi, der er væsentligt mindre end EU-tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder, jf. ovenfor pkt. II.1.4).

Bygningerne er opført omkring 1974 og fremstår med de originale facader. Facadeudskiftningen skal koordineres med sygehusdriften for at mindske væsentlige gener for patienter og sygehusdrift. Derfor skal der afdækkes med interimsvægge o. lign.

Eksisterende facader er med asbestholdige facadeplader og fugninger omkring vinduer er pcb-holdige. Nedbrydningsarbejder indeholder miljøsanering. Indvendige EL og VVS installationer hvor disse måtte være monteret på facadepartiet udskiftes til nye installationer. Vinduer i den nye facade skal indeholde persienner i termoruden for klimatisk afskærmning m.m.

Der er udarbejdet facadekoncept, som ligger til grund for udbudsmaterialet.

Facadeudskiftningen for 5. etape omfatter ca. 1.350 m2. Øverste etage / niveau 5 indeholder sygehuskøkkenet, som udvides både ved gulv, vægge og tagkonstruktioner. Udvidelsen omfatter ca. 170 m2.

Udbudsgrundlaget er et detaljeret funktionsudbud, hvor hovedentreprenøren skal indregne minimumskrav i henhold til detailprojektering af glasfacader, skærmtegl samt montagesystemer.

Foreløbig tidsplan for hovedentreprisens udførelse (herunder projektering) forventes at være uge 11 til uge 45 i 2018.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Region Syddanmark vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Region Syddanmark særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Facaderenovering.

• Hovedentreprise/totalentreprise.

• Facadearbejder i byggeri i drift, gerne sundhedsbyggeri og helst på et sygehus i drift.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med facadearbejder i byggeri i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsmaterialet, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt og kan hentes på http://www.regionsyddanmark.dk/wm218399.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i eESPD-dokumentets del III.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i eESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde og medsende denne i prækvalifikationsansøgningen.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at eESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

Manglende eller ukorrekt udfyldelse af eESPD medfører risiko for, at prækvalifikationsansøgningen anses for ukonditionsmæssig og derfor skal afvises.

Ansøger er forpligtet til at fremskaffe yderligere dokumentation for, at en eller flere af ovenstående udelukkelsesgrunde ikke er til stede, hvis ordregiver anmoder herom.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse omsætning, soliditetsgrad (egenkapital / samlede aktiver) og egenkapital for hvert af de seneste tre regnskabsår i eESPD-dokumentets del IV B.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal kunne fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom:

Ansøgers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste tre regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger er etableret, eller anden tilsvarende dokumentation for ansøgers økonomiske nøgletal.

Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den dokumentation, som Region Syddanmark forlanger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i minimum to af de seneste tre regnskabsår har haft:

• En omsætning på kr. 23 mio.

• En soliditetsgrad (egenkapital / samlede aktiver) på mindst 15%.

• En egenkapital på kr. 3 mio.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i eESPD-dokumentets del IV C oplyse op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med tilsvarende eller lignende facaderenoveringsopgaver.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

• Bygherre (inkl. kontaktdata).

• Referenceopgavens størrelse (m² samt anlægssum ekskl. moms).

• Kort beskrivelse af referenceopgaven, gerne med fotos eller lignende, og oplysning om ansøgers ydelser i forbindelse med projektet.

• Udførelsesperiode (status, herunder om projektet er afleveret til bygherre).

Der kan maksimalt henvises til 5 referencer i alt, uanset om ansøger er et konsortium, baserer sig på underrådgivere/underentreprenører eller andet.

Vedlægges mere end 5 referencer vil Region Syddanmark lade de første 5 referencer indgå i bedømmelsen af ansøgningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 5 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at undersøge de oplyste referencer.

Ansøger skal anføre referencer/oplyse om teknisk og faglig formåen i eESPD-dokumentets del IV C, eventuelt suppleret med separate bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har udført mindst én lignende facaderenoveringsopgave med en størrelse på mindst 1000 m² eller anlægssum på minimum DKK 10 mio. ekskl. moms.

Ved lignende facaderenoveringsopgaver forstås facaderenoveringer af bygninger i drift.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Hovedentreprisekontrakten forventes at indeholde en social klausul med praktik- og uddannelseskrav, hvorefter der skal beskæftiges lærlinge/praktikanter i forbindelse med udførelsen af arbejderne.

Desuden indeholder hovedentreprisekontrakten en arbejdsklausul. Klausulernes nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsmaterialet.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt og kan hentes på http://www.regionsyddanmark.dk/wm218399.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer