Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Opførelse af laboratoriebygninger

2018/S 013-024994

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ssi.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførsel af forseglingselement og indeslutningsbarriere til veterinær beredskabsbygning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214610
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut (herefter SSI) skal opføre en veterinær beredskabsbygning. Bygningen skal leve op til det beredskabsniveau, der kaldes Bio Safety Level 3+ (herefter "BSL 3+"). Blandt kravene for opfyldelse af BSL 3+ indgår en nærmere beskrivelse af laboratoriets indvendige overflader samt bygningens tæthed og forsegling, herunder krav om, bygningen skal være gastæt indefra og ud, således at alle indvendige arealer kan gasses med henblik på inaktivering/udryddelse af virus/bakterier m.v. Den samlede gastæthed sikrer samtidigt, at virus m.v. ikke kan slippe ud til omgivelserne og dermed bl.a. skade Danmarks eksport af fødevarer.

SSI har sammen med den tekniske rådgiver foretaget en markedsundersøgelse, og kan på baggrund heraf konkludere, at opfyldelse af BSL 3+ alene kan sikres ved, at der anvendes "Arcoplast" som forseglingselementet og indeslutningsbarrieren i byggeriet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214610
45432210
45214000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SSI skal opføre forseglingselement og indeslutningsbarriere i byggeriet, som skal overholde kravene for BSL 3+. BSL 3+ er en international betegnelse for klassifikation af bygningers indretning, egenskaber og virkemåde samt de arbejdsmæssige procedurer, som skal overholdes for imødegåelse af de kendte risici.

Isoleret set for mund- og klovesyge er indeslutningskravene OIE 4, som svarer til BSL 3+(Agriculture), og er lig med WHO’s BSL 4 for beskyttelse af omgivelserne.

Laboratorierne i bygningen vil være klassificeret i et bredt spekter af klassifikationer henset til deres anvendelse. For alle laboratorier gælder, at de skal være 100 % tætte svarende til BSL3+, idet hele den veterinære beredskabsbygning skal kunne tages i brug til håndtering af mund- og klovsyge.

Af kravene for BSL 3+ fremgår som et grundlæggende element, at laboratoriet skal være designet, så det let kan blive rengjort og nulstilles/dekontamineres for sygdomme.

Det betyder, at alle samlinger, gulve, vægge, lofter, døre og ventilationsåbninger skal være forseglet for at opnå godkendelse som BSL 3+ laboratorium.

I den forbindelse er det afgørende, at forseglingen er synlig, da tætheden vil blive testet ved en pressure decay test, hvor det vil være umuligt at finde utætheder, hvis barriereoverfladen ikke er umiddelbar synlig.

Dertil sikrer forseglingen som yderste lag, at løbende slidtage eller enhver beskadigelse er øjeblikkelig synlig.

Derudover kræves, at alle overflader skal være lette at rengøre og skal være resistente over for en række farlige kemikalier. Hvert område skal kunne steriliseres og nulstilles med gas. For hele byggeriet gælder, at der skal kunne ske gasning med formaldehyd og hydrogenperoxid, som er en meget aggressiv og giftig gasart. Særligt hydrogenperoxid er hård mod overfladerne, og sætter således høje krav til kvaliteten af alle overflader, der kommer i berøring hermed, også kabelføringer mv.

Derudover vil der blive arbejdet med håndtering af forskellige sygdomme i forskellige områder, og derfor skal opbygningen sikre, at hvert delområde skal være fuldstændigt tæt for netop at kunne nulstille med den relevante gasart.

Opdelingen i områder vil ydermere tilsikre, at der kan laves en pressure decay test i et mindre område ad gangen, som giver en langt højere grad af sikkerhed mod utætheder. Herved sikres det, at sygdommen er indesluttet og ikke kan trænge gennem barrieren og ind i væggen.

Til sikring af ovenstående krav, har SSI samt teknisk rådgiver lavet en markedsundersøgelse med udgangspunkt med deres tidligere erfaringer fra tilsvarende byggerier. SSI og teknisk rådgiver kan på baggrund heraf konkludere, at alene Arcoplast har de dokumenterede egenskaber, der sikrer overholdelse af alle kendte internationale guidelines vedr. indretning og drift af et BSL 3+ anlæg. Dette skyldes blandet andet, at Arcoplast har gennemført en tryktestet (overtryk) på deres konstruktion til 500 pascal (500-250 pascal på 20 minutter), hvilket er i overensstemmelse med de Canadiske Laboratory Biosafety Guidelines, og derfor er en internationalt anerkendt standard og niveau. Det er således dokumenteret, at Arcoplast er gastæt og tryktæt. Systemet består af en række del produkter, der som et samlet system sikrer optimal installation, herunder med særlige elementer til sikring mod utætheder ved samlinger omkring vinduer, døre, ventilation mv. Dertil skal alle gennemføringer forudbestilles, hvorfor der kun kan foretages kabling eller anden form for føringsveje på forudbestemte placeringer i byggeriet. Alle samlinger fuges med et produkt, som stivner til et hårdt materiale, hvorfor der ikke er risiko for beskadigelse af en blød fuge. Ydermere betyder det, at alle overflader har samme hårdhed og modstandsdygtighed ved brug af gasser.

SSI agter derfor at indgå kontrakt med Arcoplast i overensstemmelse med Udbudslovens § 80, stk. 2, nr. 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Efter en markedsundersøgelser har SSI i samråd med teknisk rådgiver, understøttet af tekniske specialister konkluderet, at Acroplast er eneste leverandør på markedet, der kan sikre den påkrævede forseglingssikkerhed.

At udelukkende Arcoplast har disse tekniske egenskaber skyldes to forhold: 1) en række patenter, som firmaet har, 2) samt på grund af de omfattende tests, Arcoplast har udført på deres produkter og sammenbygningsdetaljer, hvor Arcoplast påviser helt enestående egenskaber. Arcoplast har gennemført en tryktestet (overtryk) på deres konstruktion til 500 pascal (500-250 pascal på 20 minutter), hvilket er i overensstemmelse med de Canadiske Laboratory Biosafety Guidelines, og derfor er en internationalt anerkendt standard og niveau.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Arcoplast Wall and Ceiling System
1873 Williamstown Drive
St. Peters, MO
63376
USA
NUTS-kode: 00
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner at indgå kontrakten med i den i punkt V.3) nævnte leverandør efter tidligst 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 4, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud. Klage over ordregivers valg af procedure kan indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kaldenderdag regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med klagers indsendelse af klage til Klagenævnet skal klageren skriftligt underette ordregiver om indgivelsen af klagen til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer