Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herlev: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 013-026228

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Frederik Wibeck Heintz
Telefon: +45 70224999
E-mail: udbud@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75206430.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af byggeherrerådgivning vedr. en ny skøjtetræningshal i Herlev Kommune

Sagsnr.: 104844
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbudsformen er offentligt udbud efter Udbudslovens §§ 56-57.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71210000
71220000
71240000
71250000
71300000
71310000
71318000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Herlev Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Herlev Skøjtehal udvides med en træningshal, omklædningsfaciliteter, samt rum for depot og teknik.

Eksisterende bebyggelse bevares i videst mulig omfang og udbygges mod nord med en servicebygning, der skal betjene begge haller, indeholdende fire nye omklædningsrum, med tilhørende bad og toiletter, depotareal for opbevaring mv., samt dommerrum og klubkontor, som flyttes fra eksisterende bygning for at skabe rum for bedre forhold for den offentlige skøjteløb.

Derudover vil der være rum til en ny ismaskine med tilhørende teknikrum, kølerum, kølegård ’på taget’ og fælles ventilation i eget rum over teknikområdet.

Herlev Kommuneudbyder i den forbindelse bygherrerådgivning på projektet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgivers organisation / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tilsyn under projektering og udførelse / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 206-425505
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af byggeherrerådgivning vedr. en ny skøjtetræningshal i Herlev Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Orbicon A/S
21265543
Linnés Allé 2
Taastrup
2630
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer