Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-Vodskov: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

2018/S 013-026909

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Varme A/S
37271616
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Annejette Aaby Nielsen
E-mail: annejette.aaby@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2)Fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale. Jord- og rørarbejder ifm. etablering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune i perioden 01.03.2018 til 29.02.2020

Sagsnr.: 2017-047037
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Jord- og belægningsarbejder samt rørarbejde i forbindelse med nyanlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune i perioden 01.03.2018 til 29.02.2020.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231110
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Aalborg Varme A/S´ forsyningsområde iht. udbudsmaterialets vedlagte kortbilag.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen udbydes i hovedentreprise omfattende hhv. en jord- og rørentreprise. Kun jordentreprenøren accepteres som hovedentreprenør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Arbejdsmiljøforhold / Vægtning: 8
Omkostningskriterium - Navn: Miljøforhold / Vægtning: 7
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for forlængelse af rammeaftalen jf. punkt II.2.7.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 236-491112
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale. Jord- og rørarbejder ifm. etablering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune i perioden 01.03.2018 til 29.02.2020

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan udelukkende tilgås via ByggeWeb på hjemmesiden: www.byggeweb.dk med angivelse af ByggeWeb.nr.: TN325332.

Materialet kan hentes fra 08.12.2017 kl. 9.00.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på www.byggeweb.dk.

ESPD´et udfyldes i henhold til følgende vejledning fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

Når ESPD'et er udfyldt, skal det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes.

ESPD'et skal afleveres fysisk, dateret og underskrevet, samt elektronisk på en USB i pdf og xml format.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1 — 3 og §136, jf. implementeringsbekendtgørelse § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbekendtgørelse § 10 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave. Kun de tilbudsgivere, der opfylder de i ESPD´et nævnte mindstekrav, bliver vurderet efter tildelingskriteriet med de fastsatte underkriterier.

I henhold til punkt IV.2.4 skal tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives og om - hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på kr. 20.000.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager:

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35.

By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK).

Telefon: +45 41715000.

Mailadresse: kfst@kfst.dk.

Internetadresse: (URL) http://www.kfst.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer