Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

2018/S 015-030772

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Henrik Vest Sørensen
Telefon: +45 40400285
E-mail: henrik.vest@ru.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.udbud.rm.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Region Midtjylland. Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. Prækvalifikation.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med projektet Coast to Coast Climate Challenge er der flere kommuner og forsyninger, der har givet udtryk for, at der i forbindelse med planlægning af opgaver mangler viden om det terrænnære grundvand. I et kommende klima med øget nedbør forventes der stigende problemer med grundvand tæt på terræn. Region Midtjylland har derfor sat sig som mål at udvikle et værktøj. Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede tekniske rådgivere til ansøge om prækvalifikation. Den vindende rådgiver vil blive valgt via konkurrencepræget dialog og opgaven forventes udført i løbet af 2018.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Viborg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med nærværende bekendtgørelse opfordres kompetente rådgivere indenfor miljø, klima og IT til anmode om prækvalifikation. Udbuddet gennemføres således:

Der udvælges 3 rådgivere / rådgiverteams ud fra udvælgelseskriterierne som nævnt i udbudsmaterialet. Se i øvrigt. afsnit II 1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der forventes udvalgt 3 ansøgere til at deltage i den konkurrenceprægede dialog.

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

1. At ansøger er kompetent, kan tilbyde en stærk organisering, har den rette motivation, kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver og i særlig grad i præsentations- og motivationsbrevet har gjort sig kompetente- og iderige tanker om opgavens karakter og løsning.

2. At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven

Se udbudsmaterialets konkurrencebetingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Coast to coast Climate challenge
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er krav om opfyldelse af sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/03/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal rettes til BISGAARD|EJSING Aps, att: Tue Bisgaard Jensen på email tue@bisgaardejsing.dk. Spørgsmål fremkommet senest den 30. januar 2018 vil blive besvaret senest den 2. februar 2018. Besvarelse af spørgsmål vil blive oploadet på Regionens hjemmeside http://www.udbud.rm.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer