Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gistrup: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2018/S 036-077951

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Nyt Aalborg Universitetshospital
Hospitalsbyen 1
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital. 18 fagentrepriser indeholdende Apterings-, luknings- og installationsarbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 18 andele af de samlede apterings- luknings- og inst-tekniskefagentreprise-udbud for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter:

Delk. 1-12: Apteringsentrepriser for bygningsarbejder i d01, d02, d03, d07.

Delk. 13: EL d01, d02, d03, d07.

Delk. 14: VVS d01, d02, d03, d07.

Delk. 15: Ventilation d01, d02, d03, d07.

Delk. 16: Aptering Stål, Tværgående.

Delk. 17-18: Facade- og lukningsentrepriser, delprojekt D.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E606 Tømrer og tag – d01, d02, d03, d07

Delkontraktnr.: E606
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tagdækning - Tagopbygning / tagdækning.

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for bygningsafsnit d01, d02, d03, d07. Tagarealet udgør ca. 12 500m2 samt levering og montage af ovenlys.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 182-371778
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: E606
Betegnelse:

E606 Tømrer og tag – d01, d02, d03, d07

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer