Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder

2018/S 036-078718

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Landbrugsstyrelsen
20814616
Nyropsgade 30
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Louise Aulin Pallis
Telefon: +45 33958000
E-mail: KIU@lbst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://lbst.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lbst.dk/om-os/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om screening af markblokke

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71350000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Landbrugsstyrelsen, som er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, ønsker at vedligeholde det kortværk (kaldet markblokke), som anvendes i forbindelse med administration af EU's arealbaserede støtteordninger. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for administration af de arealbaserede støtteordninger til landmændene. Derfor har styrelsen i midten af 90’erne oprettet et korttema (markbloktemaet), som løbende skal opdateres og vedligeholdes ud fra de nyeste oplysninger, primært ortofotos samt landmandens oplysninger om afgrøde og areal. Markbloktemaet og nogle tilhørende korttemaer udgør sammen med ortofotoet det primære kortgrundlag som landbrugerne skal anvende til indberetning af sine marker.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71354000
71354100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landbrugsstyrelsen, som er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, ønsker at vedligeholde det kortværk (kaldet markblokke), som anvendes i forbindelse med administration af EU's arealbaserede støtteordninger. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for administration af de arealbaserede støtteordninger til landmændene. Derfor har styrelsen i midten af 90’erne oprettet et korttema (markbloktemaet), som løbende skal opdateres og vedligeholdes ud fra de nyeste oplysninger, primært ortofotos samt landmandens oplysninger om afgrøde og areal. Markbloktemaet og nogle tilhørende korttemaer udgør sammen med ortofotoet det primære kortgrundlag som landbrugerne skal anvende til indberetning af sine marker.

En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af arealer med stabile fysiske ydre grænser som f.eks. veje, hegn, diger, søer og vandløb eller stabile dyrkningsskel mellem forskellige typer arealer. Der er ofte flere marker og ansøgere i én markblok. Markbloktemaet er underlagt særlige krav fra EU. Der findes ca. 375 000 markblokke, som opdateres i en 3 år cyklus.

Opgaven går ud på, at kontrollere (screene) markblokke med tilhørende korttemaer for potentielle fejl, løbende over året. Det årlige antal vil ligge på mellem 85 000 – 140 000 markblokke. Opgaven opdeles i leverancer, som hovedsagelig afleveres månedsvis. Disse leverancer består af mellem 6 000 – 15 000 markblokke.

Leverandøren kan frivilligt vælge maskinel detektion af fejl i markblokkene. Dette forudsætter at leverandøren udvikler et værktøj til automatisk detektion af fejl i markblokkene i overensstemmelse med beskrivelserne i løsningsbeskrivelsen. Hvis tilbuddet ikke indeholder maskinel screening, skal alle markblokke screenes manuelt.

De kontrollerede markblokke med tilhørende data skal leveres i portioner svarende til en produktion på op til 1 måned. Der ønskes indgået en 2-årig kontrakt med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

De specifikke retningslinjer for screening og opdatering af markblokke, er udsendt sammen med udbudsmaterialet. De retningslinjer skal være med til at sikre, at kravene fra EU er overholdt og at Landbrugsstyrelsen kan bestå den markbloktest, som er opsat af Kommissionen.

Landbrugsstyrelsen stiller alle nødvendige data til rådighed og forventer, at leverandøren anvender passende software i form af gængse GIS/geodata systemer.

Der tages forbehold for ændret beslutningsgrundlag på baggrund af regler vedtaget i EU.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2x1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges i 2x1 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/04/2018
Tidspunkt: 15:00
Sted:

Nyropsgade 30, 1780 København V.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt for tilbudsgivere at være tilstede ved åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer