Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gentofte: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 037-081031

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161
Gentofte
2920
Danmark
Kontaktperson: Thomas Pilgaard Schmidt
E-mail: tps@mplusa.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gk.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning vedr. modernisering af rehabilitetscentret Tranehaven i Gentofte Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og genoptræning. Moderniseringen af Tranehaven tager udgangspunkt i en opdatering af de fysiske rammer, så disse modsvarer patientgruppernes ændrede behov. Af væsentlige elementer i moderniseringen kan nævnes:

(1) Etablering af handicapvenlige og tidssvarende én-sengsstuer (primært ændring af eksisterende badeværelser);

(2) Indretning af trænings- og aktivitetsrum i døgnafdelingerne;

(3) Etablering af mere professionelle medicinrum, bedre sterilfunktioner og mere velegnede samtalerum;

(4) Istandsættelse af indgangsparti, receptionsområde, trapperum og øvrige publikumsområder i stueetagen, således de alle fremstår imødekommende og moderne;

(5) Energirenovering af hovedbygningen (udskiftning af vinduer, samt efterisolering af tag og evt. facader/gavle) samt etablering af sprinkling;

(6) Etablering af forbindelsesgang mellem Tranehaven og det tilstødende plejecenter Ordruplund;

(7) Etablering af træningskøkkener på Ordruplund.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 987 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71500000
71600000
71200000
71000000
71400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt totalrådgivning som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-210052
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning vedr. modernisering af rehabilitetscentret Tranehaven i Gentofte Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Sweco Architects A/S
CVR 13642001
Bygmestervej 5
København
2400
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 987 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regens fra dagen efter den dag, bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000,00 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer