Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Opmåling af bygninger

2018/S 037-081036

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Smallegade 1
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Jan Eilsø
E-mail: jaei01@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76414834.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederiksberg.dk/

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og opmåling vedr. Digitalisering af eksisterende bygninger i Frederiksberg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71315300
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører udførelse af teknisk rådgivning og opmåling vedr. digitalisering af eksisterende bygninger i Frederiksberg Kommune.

Udbuddet tager afsæt i Frederiksberg Kommunes FM-Projekt.

Opgaven er at sikre og understøtte en effektiv dreven Facilities Management (FM) organisation, hvilket bl.a. skal ske ved at forbedre overblikket over m2-anvendelsen gennem valide data og gode værktøjer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 495 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører udførelse af teknisk rådgivning og opmåling vedr. digitalisering af eksisterende bygninger i Frederiksberg Kommune.

Udbuddet tager afsæt i Frederiksberg Kommunes FM-Projekt. Opgaven er at sikre og understøtte en effektiv dreven Facilities Management (FM) organisation, hvilket bl.a. skal ske ved at forbedre overblikket over m2-anvendelsen gennem valide data og gode værktøjer. Overblik over anvendelse af m2 er særlig vigtig i driften, hvor disse bl.a. indgår i analyser af arealbehov, disponering af lokaler, relokering, udlejning, rengøring samt planlægning af renoveringer og ombygninger.

Frederiksberg Kommune ønsker med dette udbud at finde en totalrådgiver til at forestå den samlede opgave med at digitalisere de eksisterende kommunale bygninger.

Kontrakten omfatter opgaven udarbejdelse af bygningsmodeller, opdatering af eksisterende bygnings-modeller og import af modeller i CAFM-system. Der ønskes rådgivning i forbindelse med valg af CAFM-system til håndtering af Space management.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 221-459360
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Teknisk rådgivning og opmåling vedr. Digitalisering af eksisterende bygninger i Frederiksberg Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Spotland A/S
AGERNVEJ 6
Kvistgård
3490
Danmark
Telefon: +45 53746900
E-mail: mli@spotland.dk
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 495 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 495 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk.

1, nr. 2) og 7). Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed vil tilbudsgiver blive bedt om fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers egen-kapital og omsætningen inden for teknisk rådgivning og opmåling for offentlige myndigheder for det seneste regnskabsår, eller så længe virksomheden har eksisteret,

- En officiel liste over de betydeligste kontrakter om teknisk rådgivning og opmåling med offentlige myndigheder, der er udført inden for de seneste tre år. Listen skal som minimum indeholde de referencer, der er oplyst i ESPD, og af listen skal for hver kontrakt fremgå:

- - en karakteristik af kontrakten,

- - den årlige omsætning på kontrakten;

- - en angivelse af start- og hvis relevant sluttidspunkt for kontrakten;

- - navnet på den offentlige eller private kunde, som kontrakten er udført for;

- - kontaktoplysninger (e-mailadresse og/eller telefonnummer) til kontaktperson eller –personer ansat hos den pågældende kunde, og som vil kunne verificere de anførte oplysninger.

- Købskvittering eller tilsvarende dokumentation for ejerskab eller anden rådighed over fornødent 3D scanningsudstyr til opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer