Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørvirksomhed

2018/S 038-083901

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Metroselskabet I/S
CVR: 30823699
Metroselskabet 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
Telefon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.2)Fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikring af Metro linje M1 og M2 mod stormflod

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rådgivning vedr. sikring af Metro linje M1 og M2 mod stormflod.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

På rådgivers kontor, møder med Metroselskabet og Metro Service på Metrovej og på relevante lokaliteter på linje M1 og M2.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gennem de seneste 2-3 år har reviderede prognoser for klimaudviklingen, udført af FNs Klimapanel IPCC og Dansk Meteorologisk Institut (DMI) på stormflodsområdet påvist, at det sikringsniveau, som den eksisterende Metro oprindeligt er projekteret til i 1990erne, generelt ikke mere afspejler det sikringsniveau, der skønnes nødvendigt for effektivt at beskytte Metro Linje M1 og M2 (eksisterende Metro) mod stormflod. Planen for supplerende klimatiltag rækker frem til 2050, hvor det forventes at Københavns Kommune og øvrige omkringliggende kommuner har færdiggjort planerne om at beskytte byen med diger og sluser.

Klimaudviklingen har konsekvenser for de eksisterende anlægs udformning og sikringsniveau ift. at beskytte Metroen mod stormflod. Udviklingen henimod generelt varmere klima og hyppigere kraftigere storme må forventes at fortsætte. Samtidig vil øget afsmeltning af is ved polerne medføre højere vandstand i havene.

På baggrund af udviklingen i prognoser samt at Metroselskabet har oplevet en række hændelser, der har påvist behov for yderligere tiltag, har Metroselskabet gennem de seneste år gennemført en række klimatiltag for at beskytte Metroen bedre mod stormflod. Initiativerne har først og fremmest været rettet mod udsatte tekniske anlæg, der sikrer togdriften. Metroselskabets bestyrelse har tidligere bevilget 20 000 000 DKK til klimatilpasningstiltag, men på baggrund af de reviderede prognoser for klimaudviklingen, detaljeret gennemgang af anlæggene holdt op imod prognoserne samt flere oplevede stormflodshændelser, har bestyrelsen i december 2016 bevilget yderligere 47 000 000 DKK til forbedret stormflodssikring af M1 og M2 til udførelse i perioden 2017 — 2021.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Metroselskabets adfærdskodeks for leverandører vil være en del af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 112-226325
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Sikring af Metro linje M1 og M2 mod stormflod

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
21/09/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 35291001

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf.lovens § 7, stk. 2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer