Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 117-265046

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
TKD Projekt A/S
18260476
Vestre Havnepromenade 7
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Martin Due Christensen
Telefon: +45 30555956
E-mail: mdc@tk.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.tk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Privat virksomhed på vegne af Albertslund Kommune.
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udvikling af fast ejendom

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise - Butikker og ældre-/plejeboliger - Albertshøj etape 3

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter en totalentreprise vedrørende opførelse af butikker (ca. 3 000 m2), ældre- og plejeboliger (ca. 4 000 m2), samt udenomsarealer, herunder bl.a. belægninger i plan 0 (ca. 2 150 m2) til brug for plejecentret ”Albertshøj” etape 3 og butiksområdet "Albertslund centrum". Totalentreprisen omfatter udførelse af alle nødvendige ydelser fra overtagelsen af grunden som den henligger på overtagelsestidspunktet, til aflevering af et fuldt færdigt byggeri.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Stationsporten 5, 2620 Albertslund.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter en totalentreprise vedrørende opførelse af butikker i plan 0-1 (ca. 3 000 m2), ældre- og plejeboliger i plan 2-10 (ca. 4 000 m2), samt udenomsarealer primært bestående af udvidelse af Stationstorvet i plan 0 (ca. 2 150 m2).

Butikker udføres til brug for butiksområdet Albertslund Centrum, mens ældre- og plejeboliger opføres af bygherre på vegne af Albertslund Kommune, til brug for plejecentret ”Albertshøj” etape 3.

Byggegrunden beliggende i Albertslund Centrum´s nord-vestlige hjørne. Grunden er i dag bebygget med en dagligvarebutik og service arealer på 1.sal. Der udføres nedrivning af anden entreprise uafhængigt af dette udbud. Dette eksisterende byggeri nedrives og miljøsaneres inden opstart af nærværende projekt.

Det nye byggeri er omgivet og støder til flere terræn og gulvniveauer. Disse forskellige niveauer bindes sammen i dette nye projekt.

Den nye bygning rykkes tilbage således at Stationstorvet udvides. Det centrale torv forbinder fortsat Albertslund Station i det nord-østlige hjørne, det øvrige butikscenter i det syd-østlige hjørne og par-keringsområdet i øst. Ved udvidelen i vest skabes en synlig og væsentligt sammenhæng med elevator og spatiøs trappe til Stationsporten og den store dagligvarebutik Kvickly. I samme hjørne åbnes op med et imødekommende indgangsparti til det eksisterende parkeringsområde. I det nord-vestlige hjørne åbnes op imod rampe/tunnel samt ny trappe til Vognporten.

Plejeboliger (ca. 2 300 m2) udføres i plan 2-5 med tagterrasse på plan 6. Ældreboliger (ca. 1 000 m2) opføres i plan 6-10. Servicearealer til ældre- og plejeboliger udgør ca. 600 m2. Der udføres adgang direkte fra plejeboliger i plan 3-5 til det eksisterende Albertshøj plejecenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 078-173197
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalentreprise - Butikker og ældre-/plejeboliger - Albertshøj etape 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres grundet manglende konkurrence efter modtagelse af framelding fra tilbudsgivere. Bygherre forventer at foretage genudbud inden sommerferien 2018. Der afholdes informations-/dialogmøde tirsdag d. 19.6.2018, kl. 10:00-11:00 på adressen: Sundhedshuset Albertslund, Plejecentret Albertshøj, Skolegangen 1, 2620 Albertslund, Lokale: "Cafe Albertine". Der vil blive afholdt endnu et informations-/dialogmøde mandag d. 2.7.2018, forud for forventet genudbud af projektet fredag d. 6.7.2018.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiveren har underettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivendemyndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives,om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf.udbudsbekendtgørelsenafsnit VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer