Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet

2018/S 117-265047

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden ved Amager og Hvidovre Hospital
DK01
Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen, Kettegård Allé 30
Hvidovre
2650
Danmark
Kontaktperson: Henrik Bendix Olsen
E-mail: henrik.bendix.olsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.nythospitalhvidovre.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.nythospitalhvidovre.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Hospital Hvidovre - Nybyggeri, Entreprise E11 El

Sagsnr.: NHH1
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprise for el-installationer i forbindelse med opførelse af en ny hospitalsfløj til Hvidovre Hospital.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 51 805 525.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45113000
44112100
44112110
45111213
45233141
45342000
45341000
90911200
45452000
79713000
45262110
45262120
44212315
42416100
42416210
90510000
45222110
44613700
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nyt Hospital Hvidovre ønsker at indgå en række entreprisekontrakter om opførelse af en ny hospitalsfløj til Hvidovre Hospital med et samlet etageareal på 32 500 kvm, samt en tilhørende 7 750 kvm parkeringskælder. Byggeriet er beliggende på Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre. Der foreligger et hovedprojekt, som entreprenørs ansøgning om prækvalifikation skal basere sig på. Byggeriet bliver gennemført i perioden fra medio 2017 til ultimo 2019. Udbud forløber på RIB Udbudsportal, http://www.rib-software.dk/udbudsportal hvor udbudsmaterialet foreligger og hvor prækvalifikation ansøgningen skal afleveres. Nærværende udbud udgør el-installationer omfattende byggeriets samlede etageareal på 32 500 kvm. I entreprisen indgår følgende arbejder:

E11.01 Terræn.

E11.02 Fremføringsveje.

E11.03 Brand og lydtætning.

E11.04 Forsyning 10 kV.

E11.05 Fordeling 400 V.

E11.06 Installationer for belysning.

E11.07 Belysningsarmaturer.

E11.08 Kraftinstallationer.

E11.09 Kommunikation.

E11.10 IT-infrastruktur.

E11.11 Overspændingsbeskyttelse.

E11.12 Udligningsforbindelser.

E11.13 Hårde hvidevarer og teknisk udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Afhængig af forhandlingsforløbet med entreprise E02 Råhus vedrørende udførelsestidsplan, forbeholder bygherre sig ret til at fremrykke eller at udskyde den udførelsestidsplan for nærværende entreprise med op til 4 måneder. Såfremt udførelsestidsplan bliver ændret vil dette blive meddelt tilbudsgiver senest 3 uger før frist for afgivelse af tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 034-060904
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Nyt Hospital Hvidovre - Nybyggeri, Entreprise E11 El

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/06/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Lindpro A/S - Glostrup
82675418
Glostrup
2600
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 51 654 057.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse, være offentligt tilgængeligt via http://www.rib-software.dk/udbudsportal uden brug af login. Ansøgning om prækvalifikation kan Kun afleveres via login på RIB Udbudsportal: http://www.rib-software.dk/ udbudsportal meden RIB brugerprofil.

Såfremt man ikke har en RIB brugerprofil med brugernavn og password til RIB Udbudsportal, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte inde fra den offentligt tilgængelige udbudsportal RIB. Prækvalifikationen har RIB nr. TN798272. Ansøger vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det nødvendige password skal oprettes. Efter endt godkendelse, foretages der log-in på http://www.rib-software.dk/udbudsportal med det nye brugernavn og password. Er man i forvejen bruger på RIB Udbudsportal og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende. Herefter vil der være adgang til nærværende udbud, under fanen »Udbudsportal«. Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger vedrørende udbudsmaterialet og det udbudte arbejde ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmålene skal udarbejdes på dansk og stilles skriftligt igennem RIB Udbudsportal på http://www.rib-software.dk/udbudsportal Spørgsmål uploades ved log-in på nærværende udbudsmappe og under menuen ”Spørgsmål og svar” at aktivere ikon ”Nyt Spørgsmål” og udfylde spørgefeltet. Spørgsmål, der modtages senest fredag d. 17.3.2017, kl. 12:00, vil blive besvaret af den ordregivende myndighed senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end fredag d. 17.3.2017, kl. 12:00, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar vil løbende blive registreret på RIB Udbudsportal under menuen ”Spørgsmål og svar”.

Ved tekniske spørgsmål kan RIB Support kontaktes på tlf. 35245250 (tast 2) og/eller på e-mail support@rib -software.dk Udbudsportalen for prækvalifikation lukkes ved ansøgningsfristens udløb og en ny portal åbnes fortilbudsfasen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenævnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer