Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Arbejder i forbindelse med kloakledninger

2018/S 118-267228

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Betonvej 12
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Wagner
Telefon: +45 30786176
E-mail: rwa@fors.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83863461.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fors.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83863461.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83863461.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

No-Dig kloakrenovering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232440
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprisen består af No-Dig renovering af hovedkloakledninger med tilhørende forundersøgelser og TV-inspektion og No-Dig renovering af brønde samt TV-inspektion og No-Dig renovering af kloakstik i hele Fors A/S' forsyningsområde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231113
45231300
45232151
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Holbæk og Lejre kommuner.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen består af No-Dig renovering af hovedkloakledninger med tilhørende forundersøgelser og TV-inspektion og No-Dig renovering af brønde samt TV-inspektion og No Dig renovering af kloakstik i hele Fors A/S' forsyningsområde.

De aktuelle kloakledningsanlæg er overvejende fælles- og spildevandssystemer, men arbejder med ledningsanlæg i separate regnvandssystemer vil forekomme. Ledningerne er primært beliggende i vejarealer, men placering på grønne områder og på private områder kan forekomme.

Rammeaftalens samlede omfang er, vejledende, opgjort som følgende hovedmængder (over to år):

— Ledningsrenovering ved brug af No-Dig metoder af ca. 10 km kloakledning fordelt på ca. 200 ledningsstrækninger i varierende dimensioner og med tilhørende renovering af ca. 150 brønde eller brøndbunde,

— Som forarbejder til ledningsrenovering skal der foretages TV-inspektion og tilslutning af ca. 800 stik i hovedledninger, samt af ca. 400 stik i brønde. Omfanget aftales med bygherre for hver delentreprise,

— Renovering af ca. 400 udvalgte kloakstik afhængig af stikkenes tilstand konstateret ved indledende TV-inspektion. Bygherren afgør, hvilke stikledninger, der skal renoveres,

— Ca. 50 punktrenoveringer; eksempelvis som affræsning og delstrømpeforing, ved opgravning, eller som affræsning af stik og efterfølgende installation af overgangsprofil.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 12 måneder. Herefter kan kontrakten forlænges yderligere 12 måneder. Kontrakten kan ikke forlænges derudover.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/09/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2018
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer