Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Udførelse af bygningsinstallationer

2018/S 118-267394

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Susanne Roed
E-mail: f68i@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering og etablering af CTS-anlæg i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter renovering og etablering af CTS-anlæg på en række af Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) ejendomme. KEID har modtaget bevilling i en størrelsesorden af 60 000 000 DKK til udførelsen af opgaven. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, hvor der på hver delaftale forventes at være 3 entreprenører, som tildeles puljer af opgaver efter en kaskademodel. Udbuddet har byggeweb-nummeret: TN023366

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS-anlæg kompatibelt med alarmplatformen IQvision

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er renovering af CTS på ejendomme, hvor de eksisterende eller størstedelen af de eksisterende CTS-installationer er kompatibelt med alarmplatformen IQvision. Disse ejendomme har hovedsageligt eksisterende Trend-systemer blandet med nyere 3. parts systemer, som skal opgraderes og lægges ind på den IQvisionen-platformen.

Delaftalen tildeles til de 3 tilbudsgivere, som har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingkriterierne beskrevet i pkt. II.2.5. De 3 udvalgte tilbudsgivere bliver rangeret fra 1 til 3 på baggrund af den samlede vurdering af deres tilbud, således at den tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud rangeres 1 osv. Tilbudsgiverne bliver tilbudt puljer af ejendomme på baggrund af denne rangering.

Ved ejendomme som står overfor total-udskiftning vil opgaverne blive tildelt efter samme princip, men her bliver kaskademodellen dog udvidet til at omfatte alle tilbudsgiverne på begge delaftaler. Se mere om tildeling af puljer i kontraktens bilag af samme navn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af arbejdsprocessen / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten indeholder krav om overholdelse af arbejdsklausul vedrørende overenskomstmæssig mindsteløn.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS-anlæg kompatibelt med alarmplatformen Niagara

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er renovering af CTS på ejendomme, hvor de eksisterende eller størstedelen af de eksisterende CTS-installationer er kompatibelt med alarmplatformen Niagara. Disse ejendomme har hovedsageligt eksisterende Niagara-systemer blandet med nyere 3. parts systemer, som skal opgraderes og lægges ind på IQvisionen-platformen.

Delaftalen tildeles til de 3 tilbudsgivere, som har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingkriterierne beskrevet i pkt. II.2.5. De 3 udvalgte tilbudsgivere bliver rangeret fra 1 til 3 på baggrund af den samlede vurdering af deres tilbud, således at den tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud rangeres 1 osv. Tilbudsgiverne bliver tilbudt puljer af ejendomme på baggrund af denne kaskademodel.

Ved ejendomme som står overfor total-udskiftning vil opgaverne blive tildelt efter samme princip, men her bliver kaskademodellen dog udvidet til at omfatte alle tilbudsgiverne på begge delaftaler. Se mere om tildeling af puljer i kontraktens bilag af samme navn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af arbejdsprocessen / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Entreprenøren skal overholde den vedlagte arbejdsklausul vedrørende overholdelse af mindsteløn.

Ansøger skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikrings-foranstaltninger.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 050-109814
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

CTS-anlæg kompatibelt med alarmplatformen IQvision

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/06/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
O & J CTS A/S
Esbjerg Ø
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

CTS-anlæg kompatibelt med alarmplatformen Niagara

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Ltech A/S
Herlev
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet findes på byggeweb og har nummeret: TN023366

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

Klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for offentlig konkurrence
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer