Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herlev: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet

2018/S 118-267397

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden - Center for Ejendomme
Lyskær 13 A
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Erling Østergaard
E-mail: erling.oestergaard.nielsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionh.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Det Nye Rigshospital - Nordfløjen Fase 2. Nyt udbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opførelse af Nordfløjen Fase 2 i totalentreprise.

Nyt udbud.

Byggeriet er en direkte forlængelse af Nordfløjen Fase 1 der er under opførelse. Byggeriet indgår som længe 8 i en ”zig-zag” struktur, og udgøres af kælder og 6 etager, samlet ca. 8.168m2.

Etage K1 1 302 m2.

Etage 00 1 178 m2.

Etage 01 1 134 m2.

Etage 02 1 134 m2.

Etage 03 1 048 m2.

Etage 04 1 142 m2.

Gangbro etage 04 44 m2.

Etage 05 707 m2.

Gangbro etage 05 44 m2.

Råhus Etage 05 435 m2.

Byggeriet skal hovedsageligt indeholde kontorfaciliteter til klinikker og forskning, Neurocenterets ambulatoriefunktioner, clinical trial units samt enkelte laboratorier.

Nordfløjen er en del af det samlede ”Det Nye Rigshospital”. Byggeriet er beliggende i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 210 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen indebærer færdigprojektering samt opførelse af byggeriet.

Udbudsmaterialet, der udgør grundlaget for gennemførelsen af processen, omfatter følgende dokumenter:

Udbudsbekendtgørelsen.

Nærværende udbudsbetingelser.

Bilag til nærværende udbudsbetingelser:

- Bilag 1 - Proces og risiko,

- Bilag 2 - Organisation og bemanding,

- Bilag 3 - Forhandlingsforslag: Forhold, som tilbudsgiverne ønsker at drøfte under forhandlingerne (cost drivers, risici o.lign.).

Udbudsmateriale bestående af:

- NF2_C_12_BAS_Dokumentoversigt.

Teamet skal påregne straks efter kontrahering at starte hovedprojektering af bærende konstruktioner, indsende myndighedsandragende på råhus, samt udarbejde projektforslag til bygherres godkendelse.

Udarbejdelse af projektforslag indeholder ikke yderligere brugerinddragelse.

Den samlede tid fra kontrakt til aflevering er anslået 19 mdr. fra primo april 2018 til aflevering 1.11. 2019.

Byggepladsens beliggenhed er i tæt forbindelse med hospitalets traumegård hvilket skal respekteres i forhold til fri ind- og udkørsel "24/7".

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og risiko / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der udbydes 1 option.

Etage 6 og 7 der hver især udgør 1 175m2, samlet 2 350m2, der udføres som råhus.

Bygherre vil inden endelig tilbudsfrist meddele om optionen skal indgå i projektet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 218-452691
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Det Nye Rigshospital - Nordfløjen Fase 2. Nyt udbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
5E BYG A/S
30811097
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 130 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 210 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer