Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Holbæk: Spuling af rørkonstruktioner

2018/S 118-268333

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Wagner
E-mail: rwa@fors.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84669410.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fors.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/84669410.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/84669410.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Spuling og TV-inspektion af kloaksystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90912000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter opgaver inden for spuling og oprensning af kloakledninger i forbindelse med akutte og planlagte driftsopgaver samt spuling og TV-inspektion som udføres i forbindelse med inspektion af kloakker i Fors A/S Forsyningsområder.

Følgende opgavetyper er omfattet af rammeaftalen:

— Spuling og TV-inspektion af hovedledninger og brøndstik,

— Spuling og TV-inspektion af stikledninger (fra hovedledning),

— Supplerende spuleopgaver,

— Brøndrapportering,

— Opmåling af brønde som ikke er registreret på den udleverede kloakplan.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71631000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Holbæk og Lejre kommuner.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter opgaver inden for spuling og oprensning af kloakledninger i forbindelse med akutte og planlagte driftsopgaver samt spuling og TV-inspektion som udføres i forbindelse med inspektion af kloakker i Fors A/S Forsyningsområder.

Følgende opgavetyper er omfattet af rammeaftalen:

— Spuling og TV-inspektion af hovedledninger og brøndstik,

— Spuling og TV-inspektion af stikledninger (fra hovedledning),

— Supplerende spuleopgaver,

— Brøndrapportering,

— Opmåling af brønde som ikke er registreret på den udleverede kloakplan.

Spuling og TV-inspektion af nyanlæg bestilles normalt af anlægsentreprenøren. Fors A/S vil i forbindelse med rammeaftalen bede entreprenøren oplyse priser på spuling og TV-inspektion af nyanlæg således, at der vil være mulighed for at vælge denne ydelse. Såfremt ydelsen tages i anvendelse skal entreprenøren koordinere opgaven med anlægsentreprenøren. Omfattet i ovennævnte opgaver er alle de for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, med mindre de specielt er angivet at være uden for opgaven.

Spuling og TV-inspektion af hovedledninger:

FORS A/S foretager årligt spuling og TV-inspektion af sammenhængende kloaksystemer for at indhente oplysning om kloakledningernes kvalitet og registrering af stiktilslutninger.

Spuling og TV-inspektion skal omfatte alle de hovedledninger, som er angivet på de med bestilling fremsendte kloakplaner, og gennemføres således, at der tilvejebringes et komplet kendskab til disse anlægs tilstand.

Kloaksystemet (kloakopland eller dele heraf) er forud for igangsætning af spuling og TV-inspektion optegnet på en kloakplan.

TV-inspektion af stikledninger (stik i brønde og stik på hovedledninger):

FORS A/S foretager løbende TV-inspektion af brøndstik og stikledninger på hovedledninger for at registrere stiktilslutninger, herunder afproppede stikledninger.

TV-inspektion af stik skal gennemføres fra brønd eller hovedledning og op i stikledning.

Supplerende spuleopgaver:

I forbindelse med udførelse af TV-inspektion, hvor der observeres uforudseelige hindringer, vil Fors A/S ofte lade entreprenøren udføre supplerende spuleopgaver som rodskæring, stikaffræsning og fjernelse af faste aflejringer. Supplerende spuleopgaver aftales i hvert tilfælde med kontaktpersonen.

FORS A/S kan vælge at anvende supplerende spuleopgaver sammen med TV-inspektion til klargøring af ledninger og stik til NO-DIG renovering.

Brøndrapportering:

I forbindelse med udførelse af TV-inspektion vil Fors A/S ofte lade entreprenøren foretage inspektion af brønde for registrering af tilslutninger samt brøndenes tilstand.

Opmåling af brønde:

I forbindelse med udførelse af TV-inspektion i forbindelse med driftsopgaver vil Fors A/S lade entreprenøren foretage opmåling af brønde, som ikke er vist på de afleverede kloakplaner.

Spuling og oprensning af kloakledninger, akut:

Driftsopgaver bestilles af Fors A/S driftspersonale. De akutte driftsopgaver vil i videst muligt omfang blive Forsøgt opsamlet, således at de kan udføres inden for normal arbejdstid.

Fors A/S vil i forbindelse med akutte driftsopgaver bestille spuling med henblik på lokalisering og undersøgelser af tilsluttede stikledninger, tilstopninger, sætninger m.m. samt søgning og afmærkning af skjulte brønde og stikledninger.

De akutte driftsopgaver må forventes at kunne igangsættes med kort varsel som hasteopgaver, hvorfor der kan være flere opgaver i gang samtidigt.

I forbindelse med rammeaftalen stilles der krav om vagttelefon, døgnet rundt. Entreprenørens vagttelefon skal oplyses inden kontraktperiodens start. Nummeret skal være fast og må ikke ændres eller skiftes ud uden forudgående aftale med Fors A/S.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 12 måneder. Herefter kan kontrakten forlænges yderligere 12 måneder. Kontrakten kan ikke forlænges derudover.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/08/2018
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer