Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 119-270021

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
JN Group A/S
80263317
Nytorv 5, 1. sal
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mads Dizell Holm
Telefon: +45 25828255
E-mail: mdh@jn-construction.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jn-group.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

JN-Group, Gimbelgrunden - Ventilationsentreprisen - Genudbud #02

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) Kolding, Afd. 66 v/ Bovia har indgået aftale med JN Group A/S i funktion af delegeret bygherre om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende 6 290 m2 ungdomsboliger på ejendommen matr. nr. 56ay, Kolding Markjorder — benævnt Gimbelgrunden.

AAB er som almen boligselskab omfattet af udbudsloven og JN Group A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtiget til at løfte udbudspligten.

JN Group A/S har samtidig besluttet at udvide projektet med private ejerlejligheder i alt på ca. 1 200 m2.

Det samlede udbudte projekt omfatter der ca. 7 500 m2 opført i 7 etager samt kælder.

JN Group A/S udbyder som totalentreprenør entreprisearbejdet i ca. 20 fagentrepriser og leverancer.

Ved nærværende bekendtgørelse genudbydes Ventilationsentreprisen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
45330000
45331200
45331210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejder omfatter i hovedtræk levering, montering og idriftsættelse af komplet ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, røgventilatorer, emhætter, ventilationskanaler og -armaturer samt teknisk isolering af kanaler. Entreprisen forventes påbegyndt primo august 2018. For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse egenkapital for de 3 seneste regnskabsår, samt soliditetsgrad for det seneste regnskabsår. Oplysninger angives i ESPD-dokumentet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(a) Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 000 000 DKK.

(b) Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet. Oplysninger angives i ESPD-dokumentet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremlægge 3 og maksimalt 5 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelse af nybyggeri af tilsvarende karakter og hvor entreprenøren har udført arbejder af lignende karakter. For referencerne ønskes en kort beskrivelse af opgaven (stikord), udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Krav til sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet AB92 med tilføjelse som anført i udbudsmaterialet. Ordregivers krav om sociale klausuler og arbejdsklausulersom anført i udbudsmaterialet.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

JN Group A/S offentliggjorde d. 21.10.2017 udbud af vent.entreprisen via ubk. nr. 2017/S 203-417566. De indkomne tilbud oversteg ordregivers budget i væsentlig grad. Udbuddet blev herefter annulleret og genudbudt. Inden genudbud blev projektet tilpasset på enkelte parametre, der forventeligt ville medføre en lavere tilbudssum. Genudbuddet blev iværksat d. 4.4.2018 via ubk. nr. 2018/S 065-144052. Ved tilbudsfristen udløb indkom ét tilbud. Tilbuddet oversteg både ordregivers budget samt de tilbud der var indkommet ved det oprindelige udbud. Ordegiver har en forventning om at der ved et genudbud fortsat vil være konkurrence om opgaven i det at der ved første udbudsrunde indkom flere ansøgninger og tilbud.

Baggrunden for benyttelse af hasteproceduren er, at den igangværende realisering af projektet forsinkes således at afleveringen af byggeriet udskydes, hvis JN Group skal overholde min. frist på 30 dage. Omstændighederne/processen vurderes ikke at kunne tilskrives ordregiver.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 065-144052
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/07/2018
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt og kan søges frem via https://www.rib-software.dk/ udbudsnummer

TN632249.

Tilbudsgiver skal som en del af sin tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til,

fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'en. Dokumentation kan for danske

Virksomheder bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 12 måneder gammel, hvorfor det anbefales, at de virksomheder, som ikke har en serviceattest, rekvirerer en Serviceattest hos Erhvervsstyrelsen, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på 2,5 uger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det

Elektroniske udbudssystem på https://www.rib-software.dk Spørgsmål fra tilbudsgivere inden aflevering af

Tilbud skal stilles senest d. 28. juni. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 4 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 4 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via udbudswebben.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via dette system, og svar og evt. rettelsesblade vil også kunne

Downloades herfra. Tilbudsgiver har selv ansvar for at oprette sig som bruger og holde sig orienteret om

Rettelsesblade mv.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer