Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 136-310356

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 135-307209)

Legal Basis:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anette Madsen
E-mail: anette.madsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Steno Diabetes Center Copenhagen — Udbud af råhuskonstruktioner i storentreprise (E02)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Steno Diabetes Center Copenhagen, beliggende Herlev Hospital, Herlev Ringevej 75, Herlev. Behandlingscentret forventes at huse 390 ansatte til varetagelse af behandlingen af 12 000 borgere med diabetes på årsbais. Centret indeholder funktioner til behandling, forskning, uddannelse og sundhedsfremme, i form af et stort fællesområde som bl.a. indbefatter gård- og taghaver, caféområde, trænings- og madlavningsfaciliteter. Konsultationsrum til lettere behandling samt en række specialefunktioner. Hertil kommer undervisningslokaler samt et mindre område med laboratorier og forskningsstuer til brug i forskningsøjemed. Centret udstyres desuden med p-kælder. Region Hovedstaden udbyder i udbud med forhandling iht. udbudslovens §§61-67 udførelse af råhus i forbindelse med opførelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 135-307209

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning

I de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille

Spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/.

Ansøger skal ved

Udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

(i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§135-137;

(ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til §140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens §151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør),

Skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 16.8.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) Det i punkterne anførte beløb er anslået i Q1-tal. Entreprisesummen indekseres i forbindelse med kontraktindgåelse til Q4 tal.

Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

Læses:

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning

I de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille

Spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/.

Ansøger skal ved

Udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

(i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§135-137;

(ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til §140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens §151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør),

Skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 16.8.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) De i punkterne anførte beløb er estimerede.

Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer