Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerTag Content[FMTVAL]
2 000 000,002000000.00
3 000 000,003000000.00

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning

2018/S 137-314026

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Albertslund Kommune
Dansk
Nordmarks Allé 1
Kontaktpunkt(er): Ejendom, Vej og Park
Att: Nina Brynjolf
2620 Albertslund
Danmark
Telefon: +45 21280186
Mailadresse: nina.brynjolf@albertslund.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gsuwnvodrx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gsuwnvodrx

Yderligere oplysninger fås her: Juul & Hansen Arkitekter Aps
Aldersrogade 6D, 1. sal
2100 København Ø
Danmark

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Nye klubbygninger i Albertslund Kommune
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 26: Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Albertslund Kommune

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Totalrådgivning vedrørende etablering af 2 nye klubbygninger på tilsammen ca. 1 500 kvadratmeter.
Totalrådgiver skal levere bæredygtighedsledelse og eventuelt varetage DGNB-certificering af bygningerne.
Det er vigtigt for kommunen, at tiltrække kompetente og engagerede teams af rådgivere, som i et tæt samarbejde med bygherre, brugere og driftsorganisationen, kan levere funktionelle, bæredygtige byggerier, med høj arkitektonisk kvalitet.
Valget af offentligt udbud, skyldesen begrænset tidsperiode for opgaven og er ikke foretrukket ud fra et prishensyn, hvilket afspejler sig i tildelings kriterierne.
For at fremme en god og tidsoptimeret proces, som kan imødekomme bygherreorganisationens bindinger i forhold til at inddrage det politiske niveau, herunder at få godkendt dispositionsforslag og frigivet budgetter, ønskes det, at modtage de bydendes forslag til at optimere dette.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71210000, 71221000, 71222000, 71311000, 71315100, 71315210, 71321000, 71321300, 71321400, 71322000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

Der skal etableres 2 klubbygninger på tilsammen ca. 1 500 m2

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 000 000,00 og 3 000 000,00 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Hvis bygherren beslutter det, ved godkendelse af dispositionsforslaget, skal bygningerne DGNB-certificeret og ydelsen herfor overdrages til totalrådgiver.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 3 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 21 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: At totalrådgiver forpligter sig til at tilknytte DGNB-konsulent/auditor, hvis option om certificering af bygningerne vedtages.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Totalrådgiver skal ved indgåelse af kontrakt kunne dokumentere at de personer der er udpeget til at varetager IKT-ledelesn, Arbejdsmiljøkoordinering og eventuelle certificeringsordninger, vedrørende brand, konstruktioner og DGNB audit, kan fremvise gyldige beviser for at have bestået de respektive krav for at kunne varetage opgaverne.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Referencer Tilbudsgiver skal fremsende referencer på tilsvarende opgaver, der er gennemført indenfor de sidste 5 år (eller er under projektering/udførelse). Med tilsvarende opgaver menes: 1: Fritids- og ungdomsklubber, børneinstitutioner samt undervisningbyggeri (vurderet i prioriteret orden) 2: Bæredygtighedledede eller -certificerede bygninger.. Vægtning 30

2. Teamet Tilbudsgiver skal fremsende en beskrivelse totalrådgiverorganisationen inklusive organisations diagram samt CV på nøglepersoner. 1: Beskrivelse af tilbudsgivers organisation 2: CV for følgende nøglepersoner: a Projektleder b Projekteringsleder c Bæredygtighedsleder d Byggeleder e Sagsarkitekt d Landskabsarkitekt (ansvarlige) e Brandrådgiver f Konstruktioningeniør. Vægtning 20

3. Proces Tilbudsgiver skal fremsende en beskrivelse af proces og virkemidler, som totalrådgiver foreslår/tilbyder anvendt på projektet: 1 Brugerprocessens omfang og håndtering (baseret på - udbudstidsplanen). 2 Bygge- og udførelses teknik, som kan understøtte hovedtidsplanens overholdelse.. Vægtning 20

4. Pris Tilbudsgiver skal fremsende tilbud på en fast procentvis betalingen, baseret på håndværkerudgifterne samt timepriser for medarbejdere. 1: Den faste honorarprocent vil blive beregnet ved interpolation imellem 12 % og 15 %. 12 % giver det maksimale point og 15 det minimale. Tilbud der ligger lavere end 12 procent vil opnå samme point som 12 % og tilbud der ligger højere end 15 %, vil ikke blive antaget. 2: Timepriser for tillægsydelser honoreret efter medgået tid for: a Ledere b Seniorteknikker (over 5 års erfaring) c Juniortekniker (under 5 års erfaring) d Supportmedarbejder. Vægtning 30

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
20.8.2018 - 13:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 60 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
2100 København Ø
Danmark

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Voldgiftsretten
Danmark

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.7.2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer