Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Planlægning og udførelse af forskning og udvikling

2018/S 156-358381

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Ida Lautrup-Rasmussen
E-mail: ilra@socialstyrelsen.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/89691531.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://socialstyrelsen.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/89691531.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/89691531.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Implementeringsstøtte samt evaluering af puljen: Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
73300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der afsat i alt 14 500 000 DKK til en ansøgningspulje, som kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er), kan søge.

Til at understøtte puljens formål skal der ydes implementeringsstøtte til kommunerne, og samtidig igangsættes en evaluering, der bl.a. samler op på foreløbige resultater for samarbejdsmodellerne mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er). Sammenfattende skal evalueringen give svar på, om resultaterne udgør grundlag for at gennemføre en egentlig effektmåling i en evt. afprøvningsfase, jf. Strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI). Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, og opgaven sendes i udbud.

Tryk her https://permalink.mercell.com/89691531.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71248000
73110000
73210000
73220000
79311300
79311400
79315000
79410000
79411100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der afsat i alt 14 500 000 DKK til en ansøgningspulje, som kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er), kan søge.

Til at understøtte puljens formål skal der ydes implementeringsstøtte til kommunerne, og samtidig igangsættes en evaluering, der bl.a. samler op på foreløbige resultater for samarbejdsmodellerne mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er). Sammenfattende skal evalueringen give svar på, om resultaterne udgør grundlag for at gennemføre en egentlig effektmåling i en evt. afprøvningsfase, jf. Strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI). Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, og opgaven sendes i udbud.

Den udbudte opgave består af 2 delopgaver:

— Delopgave 1: Opgaven består i at yde støtte til implementering af samarbejdsmodellerne i kommunerne, herunder bidrage til løbende og varigt implementeringsfokus samt kvalificering og justering af samarbejdsmodeller, som skal modnes i projektperioden,

— Delopgave 2: Opgaven består i at evaluere samarbejdsmodellerne, herunder samle op på væsentlige implementeringserfaringer, projektets foreløbige resultater og de økonomiske omkostninger ved etablering af et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutionerne og/eller opholdsstederne. Som en central del af evalueringen udarbejdes en systematisk og metodisk beskrivelse af samarbejdsmodellerne, der gør det muligt for fagpersoner og andre kommuner at få et solidt kendskab til den beskrevne praksis.

Opgaven udbydes som et EU-udbud med mulighed for forhandling. Med et sådant udbud skal der prækvalificeres 3 ansøgere. Socialstyrelsen kan derefter indkalde de 3 leverandører til forhandlingsmøder.

Beløbsrammen for den udbudte opgave bliver i alt 3 400 000 DKK eksklusive moms; heraf afsættes der 1 400 000 DKK eksklusive moms (1 750 000 DKK inklusive moms) til kvalificering og implementering af samarbejdsmodellerne. Derudover er der afsat 2 000 000 DKK eksklusive moms (2 500 000 DKK inklusive moms) til evalueringen af projektet og formidling af projektets resultater.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal forhold til minimumskravene om økonomisk og finansiel formåen afgive erklæring om:

- Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

Ansøgere, der prækvalificeres, skal forud for prækvalifikationen fremsende følgende dokumentation:

- Det seneste disponible årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Socialstyrelsen afholder et informationsmøde, hvor potentielle tilbudsgivere har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til opgaven. Informationsmødet afholdes den 28. august kl. 10:00 til 12:00.

Læs mere om tilmelding og flere oplysninger om informationsmødet på Socialestyrelsens hjemmeside.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer