Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Valby: Rengøring

2018/S 156-358395

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Mie Møldrup Lorentzen
E-mail: mimlo@bygst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/viden-om/statens-facility-management/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Facility management i staten bølge 1

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De statslige institutioner har selv været ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Opgaverne løftes både som serviceydelser fra private leverandører og ved egenproduktion. Facility managementopgaverne i en stor del af den danske stat samles nu hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive udbudt i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud udgør bølge 1. Opgaverne i første bølge har en anslået årlig værdi på ca. 280 000 000 DKK ekskl. brugerbetaling i kantine, indenfor serviceområderne renhold og vinduespolering, forplejning, intern service, udearealer, indvendigt vedligehold, affaldshåndtering samt vagt og sikkerhed. Leverancerne under første bølge idriftsættes som hovedregel 1.10.19 for de omfattede institutioner, idet serviceområderne renhold, planteservice og vinduespolering samt vagt og sikring først idriftsættes 1.1.2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 960 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55500000
50700000
98341120
55512000
77310000
77314000
90500000
90511000
79992000
98341140
90620000
90911300
45222300
55523000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Se udbudsmaterialet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende serviceområder:

1) Renhold og vinduespolering;

2) Forplejning;

3) Intern service;

4) Udearealer;

5) Indvendigt vedligehold;

6) Affaldshåndtering;

7) Vagt og sikkerhed.

Hvert serviceområde indeholder en række delservices og der henvises til udbudsmaterialet for detaljeret uddybning heraf, herunder også nærmere oplysninger om omfang og servicekrav.

Udover at samle opgaverne der hidtil har været løftet dels via Statens Indkøbsaftaler, andre tværstatslige samarbejdsaftaler og dels via lokale mindre serviceaftaler, foretages der en øget udlicitering særligt indenfor serviceområde 3) Intern service.

Udbuddet forventes at omfatte ca. 160 ejendomme i varierende størrelse fordelt på 350 000 rengjorte m2, fordelt over det meste af Danmark. Det er ikke alle tjenesteydelser, der udføres på samtlige institutioner; dette afhænger bl.a. af den pågældende institutions karakter og størrelse og af om ejendommen er ejet eller lejet af staten.

Bygningsstyrelsen ønsker at sikre, at leverancerne løbende kan tilpasses de konkrete behov hos institutionerne og har derfor stort fokus på en skalérbar kontrakt, der eksempelvis kan favne indflytning i nye bygninger og fraflytning af andre. Desuden ønsker Bygningsstyrelsen, at leverandøren i kontraktperioden tager initiativ til at forbedre og effektivisere på de enkelte serviceområder og på tværs af aftalen, hvor dette findes fornuftigt.

Bygningsstyrelsen ønsker med udbuddet at finde en stærk samarbejdspartner, der i parternes fælles interesse har et vedvarende fokus på at optimere statens facility managementindkøb og derigennem reducere de samlede omkostninger, uden at dette får betydning for det aftalte kvalitetsniveau. Aftalen indeholder derfor også incitamentsmodeller, der skal understøtte dette. Opgaveløsningen skal løbende understøttes digitalt med henblik på at optimere forretningsprocesserne samt sikre god kundeservice. Bygningsstyrelsen stiller et IWMS system (Atrium) med dertilhørende Helpdesk til rådighed. Aftalen indeholder dog også en option på, at leverandøren stiller med systemunderstøttelsen. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse heraf. En række medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven vil overgå til den vindende leverandør ved driftsstart. Aftalen forventes indgået i foråret 2019 med en forberedelsesperiode frem til driftsstart 1.10.2019.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, med prækvalificering af 4 ansøgere og forventeligt én forhandlingsrunde.

Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug. I den anførte kontraktsum er også indregnet brugernes direkte betaling til leverandøren.

Der udestår endelig stillingtagen til, hvorvidt en yderligere gruppe af Kunder skal indgå i nærværende bølge 1. Det omhandler dels en mindre gruppe af kunder, der har et omfang svarende til ca. 10% af den i punkt II.1.5/II.2.6 anførte volumen, og dels en anden større kunde med et stort antal Brugere og en større bygningsmasse samlet på en Lokalitet. Sidstnævnte har et omfang svarende til ca. 15% af den i punkt II.1.5/II.2.6 anførte volumen. Ordregiver vil i løbet af forhandlingsforløbet træffe endelig beslutning herom. Den i punkt II.1.5)/II.2.6) anførte kontraktværdi er eksklusiv disse kunder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 960 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med de omfattede serviceydelser, idet der lægges positiv vægt på at flest mulige serviceområder, levering af serviceydelserne i aftaler af økonomisk værdi svarende til eller større end nærværende aftale, levering af serviceydelser med stor geografisk spredning, overtagelse og integrering af medarbejdere, samt erfaring med udviklingsorienteret samarbejde.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Øget økologigrad for kantiner samt øget frugtordning og tilvalg af økologisk frugt.

IT-systemoptioner.

Omstillingsoption i Vejdirektoratet.

Lokalitetsoption, Kalvebod Brygge.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Ansøger skal som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold aflevere ESPD'et som en del af ansøgningen. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Se desuden punkt II.2.14) – for yderligere om ESPD'et.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underleverandører opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3 (fx en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes i overensstemmelse med det i punkt VI.3 anførte. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3 vedrørende indhentelse af dokumentation.

Henset til sagens karakteristika har Bygningsstyrelsen valgt ikke at opdele kontrakten i flere delaftaler. Dette skyldes blandt andet hensynet til sagens kontraktuelle og tidsmæssige forhold. Kontrakten udbydes samlet for at udnytte volumen- og skalafordele, for at skabe det bedst mulige grundlag for et partnerskab med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt for at skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver, hvorved de ønskede synergier opnås i en effektiv konkurrence.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelses punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD'et findes i Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD: http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

a) Samlet årsomsætning:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

b) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal ansøger oplyse både, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad. a)

Ansøgerens samlede årsomsætning skal have været mindst 200 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) eller man baserer sig på andres formåen, skal aktørerne samlet opfylde dette krav i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ad b)

Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 15% de seneste 3 regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium eller man baserer sig på andres formåen, skal samtlige deltagere opfylde kravet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPD'et angive de 5 væsentligste sammenlignelige leverancer af tjenesteydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), der er udført indenfor de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde erfaringer med de omfattede serviceydelser, levering af serviceydelser med stor geografisk spredning, overtagelse og integrering af medarbejdere, samt erfaring med udviklingsorienteret samarbejde.

Såfremt Ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) eller man baserer sig på andres formåen, skal alle deltagere i sammenslutningen ikke nødvendigvis have disse erfaringer, det er tilstrækkeligt, at én deltager i sammenslutningen har erfaringen.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) og funktioner i udførelsen af leverancen. Referencen skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger/tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer, startende med ansøgers egne referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres faglig og/eller tekniske formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 202-415807
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/09/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250. Udbudsnr. i RIB er TN277822.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen;

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder;

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud;

4) Indtast RIB udbudsnummer TN277822 og tryk søg;

5) Udbuddet Indsæt Navn på udbuddet fremkommer, og vælg OK;

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og Indsæt Navn på udbuddet i oversigten;

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen;

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge Jeg er en økonomiskaktør, og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren dennes xml-filen under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: "Det elektroniske ESPD —sådan virker det".

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Bygningsstyrelsen forventer i medfør af udbudslovens § 151, stk. 2, umiddelbart efter prækvalifikation at anmode de prækvalificerede om at fremlægge dokumentationen.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

— Årsomsætning: Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for årsomsætning accepteres revisorpåtegnet årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger,

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnet årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Dokumentation for teknisk formåen:

— Referencer: Ansøger skal, jf. punkt III.1.3, anføre kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver enkel af de anførte referencer. Dette betragter Ordregiver som dokumentation for de i ESPD'et anførte referencer.

Øvrig dokumentation:

— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer