Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2018/S 156-358594

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Kystdirektoratet
36 87 61 15
Højbovej 1
Lemvig
7620
Danmark
Kontaktperson: KYST - Lars Erik Olsen
Telefon: +45 20865213
E-mail: lao@kyst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kyst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om udarbejdelse af miljøvurderinger og ansøgninger om kystbeskyttelse i forbindelse med fællesaftalestrækningerne Lodbjerg – Nymindegab, Skagen, Lønstrup og Blåvand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71313400
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Staten arbejder på at indgå 4 aftaler om kystbeskyttelse med en række kystkommuner gældende for perioden 2019-2023 (fællesaftaler). Udbuddet vedrører udarbejdelse af henholdsvis 4 miljørapporter, 4 miljøkonsekvensrapporter og 4 ansøgninger om kystbeskyttelse på de 4 fællesaftalestrækninger: Lodbjerg – Nymindegab, Skagen, Lønstrup og Blåvand. Senest er der indgået fem-årige fællesaftaler fra 2014-2018. I forbindelse med nye fællesaftaler i perioden 2019-2023, skal der foretages miljøvurderinger af de kommende fællesaftaler. Den planlagte kystbeskyttelsesindsats til at modvirke erosion og oversvømmelse på strækningerne er omfattet af miljøvurderingsloven, og der skal i forbindelse med den nye fællesaftaleperiode udarbejdes miljøvurderinger for kystbeskyttelsesindsatsen for de 4 aftalestrækninger. Miljøvurderingerne er en forudsætning for, at der kan meddeles tilladelse til kystbeskyttelsesindsatsen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71313400
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Staten arbejder på at indgå 4 aftaler om kystbeskyttelse med en række kystkommuner gældende for perioden 2019-2023 (fællesaftaler). Udbuddet vedrører udarbejdelse af henholdsvis 4 miljørapporter, 4 miljøkonsekvensrapporter og 4 ansøgninger om kystbeskyttelse på de 4 fællesaftalestrækninger: Lodbjerg – Nymindegab, Skagen, Lønstrup og Blåvand. Senest er der indgået fem-årige fællesaftaler fra 2014-2018. I forbindelse med nye fællesaftaler i perioden 2019-2023, skal der foretages miljøvurderinger af de kommende fællesaftaler. Den planlagte kystbeskyttelsesindsats til at modvirke erosion og oversvømmelse på strækningerne er omfattet af miljøvurderingsloven, og der skal i forbindelse med den nye fællesaftaleperiode udarbejdes miljøvurderinger for kystbeskyttelsesindsatsen for de 4 aftalestrækninger. Miljøvurderingerne er en forudsætning for, at der kan meddeles tilladelse til kystbeskyttelsesindsatsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse inkl. tidsplan / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer og organisering / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 099-226358
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om udarbejdelse af miljøvurderinger og ansøgninger om kystbeskyttelse i forbindelse med fællesaftalestrækningerne Lodbjerg – Nymindegab, Skagen, Lønstrup og Blåvand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/07/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53 D
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 16.6.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger: I relation til punkt II.1.5) (anslået samlet værdi) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på det historiske forbrug.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer