Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Køge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

2018/S 158-362275

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Køge Kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Benn Gade
Telefon: +45 56676945
E-mail: benn.gade@koege.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218011&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218011&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Driftsentreprise for parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Ordregiver ønsker at indgå aftale med en leverandør om gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Der henvises herudover til det offentliggjorte udbudsmateriale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233229
77211500
77311000
77313000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Formålet med entreprisen er:

- At bevare og udvikle parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord,

- At fastholde det ønskede kvalitetsniveau,

- At pleje græs og bevoksninger, så disse fremstår frodige og sunde,

- At belægninger og inventar vedligeholdes, så de fremstår i god stand og opfylder krav til funktion og anvendelse på bedste vis,

- At vedligeholde legepladserne, så de fremstår indbydende og inspirerende for børn, og have stor fokus på sikkerhed på legepladserne.

Entreprisen omfatter:

- Pleje af græsarealer,

- Pleje af træer, buske, krat, hække og øvrig beplantning,

- Ukrudtsbekæmpelse,

- Vedligeholdelse af belægninger og inventar,

- Renholdelse,

- Opsyn med mangler og skader,

- Opsyn med legeredskaber i forhold til sikkerhed,

- Opsyn med risikotræer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år. kontraktens varighed er således maksimalt 72 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt højst 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til ovenstående krav til egnethed, vil de 5 ansøgere udvælges på baggrund af, hvilke ansøgere, der dokumenterer de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Større kontrakter vil her tælle positivt. Kontrakter, der rummer alle eller yderligere delydelser vil ligeledes tælle positivt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten angive enhedspriser på diverse tillægsydelser, f.eks.: etablering af græs og vanding af træer. Yderligere information i udbudsmaterialet, tilbudslisten.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal underbygge at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven ved:

- I ESPD’en at oplyse om sin samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at omsætningen for hvert af de senest 3 regnskabsår er minimum 2 000 000 DKK,

- I ESPD’en at oplyse om egenkapitalen fra de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for hvert år er positiv.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, er det tilstrækkeligt, at konsortiedeltagerne samlet opfylder mindstekravet til økonomisk og finansiel kapacitet. Der skal fremsendes ESPD for alle konsortiedeltagere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal underbygge at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven ved:

- I ESPD’en at oplyse om sin samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at omsætningen for hvert af de senest 3 regnskabsår er minimum 2 000 000 DKK,

- I ESPD’en at oplyse om egenkapitalen fra de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for hvert år er positiv.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, er det tilstrækkeligt, at konsortiedeltagerne samlet opfylder mindstekravet til økonomisk og finansiel kapacitet. Der skal fremsendes ESPD for alle konsortiedeltagere.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal underbygge at have tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet til at løfte opgaven ved:

- At udfyldt ESPD’en med tilbudsgivers 3 mest sammenlignelige referencer med angivelse af kontraktværdi, kontaktoplysninger på referencen samt kort beskrivelse af referenceopgavens karakter (mindstekrav). Referencerne og deres sammenlignelighed vurderes på tilbudsgivers udførelse af opgaver for offentlige myndigheder, herunder kvalitet, samarbejde og stabilitet, opgavens kontraktværdi, opgavens karakter, herunder generel gartnerisk drift, gartnerisk drift af offentlige parker, vedligeholdelse af legepladser og vejbeplantning.

Referencerne skal være fra forskellige myndigheder (mindstekrav). Der kan således f.eks. ikke vedlægges flere referencer fra samme kommune. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner for referencerne, for at underbygge referencernes værdi. Det vægtes højt, at opgaverne er udført med stabilitet i forhold til nøglepersoner, og leverandøren skal derfor oplyse om dette forhold at det oplyses, hvor stor en del af kontrakten, virksomheden eventuelt har til hensigt at give til en underleverandør. Såfremt Tilbudsgiver agter at give en del af kontrakten til en underleverandør, skal det i udbuddet klart anføres, hvem der er den konkrete underleverandør og hvilken del af kontrakten, som

underleverandøren skal udføre. Underleverandøren skal desuden fremsende selvstændigt ESPD og deri erklære ikke at være omfattet af en af de situationer, der medfører udelukkelse i henhold til udbudslovens § § 135, 136 og 137 stk. 1.

Nr. 2 eller anden relevant lovgivning i ESPD’ens Del IV, litra C kan Tilbudsgiver enten vælge at indsætte sine referencer eller at henvise til den medsendte referenceliste. Det skal af beskrivelsen kunne konstateres, om mindstekravet er opfyldt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal underbygge at have tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet til at løfte opgaven ved:

- At udfyldt ESPD’en med tilbudsgivers 3 mest sammenlignelige referencer med angivelse af kontraktværdi, kontaktoplysninger på referencen samt kort beskrivelse af referenceopgavens karakter (mindstekrav). Referencerne og deres sammenlignelighed vurderes på tilbudsgivers udførelse af opgaver for offentlige myndigheder, herunder kvalitet, samarbejde og stabilitet, opgavens kontraktværdi, opgavens karakter, herunder generel gartnerisk drift, gartnerisk drift af offentlige parker, vedligeholdelse af legepladser og vejbeplantning.

Referencerne skal være fra forskellige myndigheder (mindstekrav). Der kan således f.eks. ikke vedlægges flere referencer fra samme kommune. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner for referencerne, for at underbygge referencernes værdi. Det vægtes højt, at opgaverne er udført med stabilitet i forhold til nøglepersoner, og leverandøren skal derfor oplyse om dette forhold at det oplyses, hvor stor en del af kontrakten, virksomheden eventuelt har til hensigt at give til en underleverandør. Såfremt Tilbudsgiver agter at give en del af kontrakten til en underleverandør, skal det i udbuddet klart anføres, hvem der er den konkrete underleverandør og hvilken del af kontrakten, som

underleverandøren skal udføre. Underleverandøren skal desuden fremsende selvstændigt ESPD og deri erklære ikke at være omfattet af en af de situationer, der medfører udelukkelse i henhold til udbudslovens §§ 135, 136 og 137 stk. 1

Nr. 2 eller anden relevant lovgivning i ESPD’ens Del IV, litra C kan Tilbudsgiver enten vælge at indsætte sine referencer eller at henvise til den medsendte referenceliste. Det skal af beskrivelsen kunne konstateres, om mindstekravet er opfyldt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/10/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

En ny bekendtgørelse skønnes tidligst at kunne offentliggøres om 4-6 år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer