Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Køge: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2018/S 158-362276

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Køge Kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Mathias Andersen
E-mail: mathias.andersen@koege.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218065&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218065&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning ifm. etablering af busforbindelse mellem Ølsemagle og STC

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører teknisk rådgivning for projektering af 550-600 meter 2-sporet vejforbindelse og omtrent 100 meter fællessti, hvoraf en delstrækning af vejforbindelsen udgør en bro over Lille Syd Banen.Der skal udarbejdes projektforslag og detailprojekt med tilhørende tillægsydelser på baggrund af eksisterendeskitseprojekt.

Rådgivningsydelsen opdeles i følgende faser:

— Komplet projektforslag og programfaserapport,

— Komplet hoved- og udbudsprojekt,

— Bistand ved udbud og kontrahering,

— Projektopfølgning,

— Byggeledelse (option),

— Tilsyn (option).

Alle rådgivningsydelser, der skal være indeholdt i ovenstående faser, er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71311230
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører teknisk rådgivning for projektering af 550-600 meter 2-sporet vejforbindelse og omtrent 100 meter fællessti, hvoraf en delstrækning af vejforbindelsen udgør en bro over Lille Syd Banen.Der skal udarbejdes projektforslag og detailprojekt med tilhørende tillægsydelser på baggrund af eksisterendeskitseprojekt.

Rådgivningsydelsen opdeles i følgende faser:

— Komplet projektforslag og programfaserapport,

— Komplet hoved- og udbudsprojekt,

— Bistand ved udbud og kontrahering,

— Projektopfølgning,

— Byggeledelse (option),

— Tilsyn (option).

Alle rådgivningsydelser, der skal være indeholdt i ovenstående faser, er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 436
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

De bedste og mest relevante referencer i kategorierne:

1) projektering, byggeledelse og tilsyn af vejanlæg,

2) projektering, byggeledelse og tilsyn af vejbroer, og

3) gennemførelse af fuld CSM-proces efter Banedanmarksregler herfor og iht. infrastrukturbekendtgørelsen (bkg. 661/2015) eller tilsvarende, herunder dialog med 3. partsprojektleder i Banedanmark eller tilsvarende offentlig myndighed.

Der lægges ved vurderingen vægt på referencernes omfang (værdi) samt i hvilken grad referencerne vedr. 1) og 2) angår projekter, der er sammenlignelige med den udbudte opgave. Der vil ved vurderingen af 3) blivelagt særlig vægt på hvorvidt ansøger har spillet en central rolle i forbindelse med gennemførelse af fuld CSM-proces.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder optioner vedrørende henholdsvis Byggeledelse og Fagtilsyn.

Optionerne kan senest tilvælges af bygherre i forbindelse med rådgivers aflevering af hovedprojektet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer