Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Næstved: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 159-363949

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Næstved Kommune
29189625
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Lysfelt
Telefon: +45 55885461
E-mail: lilys@naestved.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af kontrakt vedr. parkeringshuse til Næstved Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

P-huse: Ændring omfattende facadearbejder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 554 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213312
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Næstved.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

P-huse: Ændring omfattende facadearbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Næstved Kommune (herefter ”Kommunen”) udbød ved udbudsbekendtgørelse 2017/S 098-193068 af 19.5.2017 som et udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 61 en totalentreprisekontrakt om projektering og opførelse af 2 parkeringshuse i Næstved (herefter ”Kontrakten”).

Den 7.11.2017 indgik Kommunen Kontrakten med 5E Byg A/S (herefter ”5E”), jf. også bekendtgørelse 2018/S 023-047686 af 31.1.2018 om indgåede kontrakter.

Kontraktens værdi er opgjort til 60 000 000 DKK + moms.

Kommunen har efterfølgende konstateret et behov for at ændre de af Kontrakten omfattede ydelser til også at omfatte facadearbejder (herefter ”Ændringen”).

Det er Kommunens tekniske vurdering, at udførelsen af Ændringen – herunder i relation til anvendelsen af strækmetal – bedst håndteres af 5E som eksisterende totalentreprenør.

Ændringen omfatter [A] rådgivning, procesbeskrivelse og projektering, herunder indhentning af tilbud på materialer og testforsøg med beplantning, til en anslået værdi af 1 370 000 DKK + moms, samt [B] materialer, inkl. levering og montage, til en anslået værdi af 5 943 600 DKK + moms.

Ændringens samlede økonomiske værdi opgøres således til 7 554 000 DKK + moms.

Hertil kommer potentielle uforudsete udgifter, som efter Kommunens bedste skøn ikke kan overstige DKK 1 686 399 DKK + moms.

Kommunen har på ovenstående grundlag besluttet at indgå en tillægskontrakt med 5E om Ændringen (herefter ”Tillægskontrakten”) i medfør af de minimis-reglen i udbudslovens § 180. Det vurderes i denne sammenhæng,

[Betingelse 1] at Ændringen ikke overstiger tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder for 2018 i henhold til udbudslovens § 6 ( 7 554 000 DKK + moms mod tærskelværdien stor 41 305 415 DKK+ moms),

[Betingelse 2] at ændringens værdi samlet set er mindre end 15% af Kontraktens værdi (7 554 000 DKK + moms ud af 60 000 000 DKK + moms, omtrent 12,9%), og

[Betingelse 3] at Ændringen efter Kommunens tekniske vurdering ikke ændrer Kontraktens overordnede karakter. Der lægges i relation til [Betingelse 3] vægt på, at Ændringen omfatter ydelser, som henvender sig til Kontraktens oprindeligt tiltænkte marked sådan, som dette kom til udtryk i de anvendte CPV-koder i den oprindelige udbudsbekendtgørelse og i kredsen af bydende under det oprindelige udbud. Det bemærkes endvidere i denne sammenhæng, at Tillægskontrakten præsteres af 5E.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 098-193068

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/08/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
5E BYG A/S
30811097
Wichmandsgade 5
Odense C
5000
Danmark
Telefon: +45 30856882
E-mail: mdn@5e-byg.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse: https://5e-byg.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 554 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

”Klagenævnslovens § 7, stk. 3, fastsætter følgende klagefrist:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.”

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer