Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Albertslund: Arkitektrådgivning

2018/S 159-365919

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Albertslund Kommune
Dansk
Nordmarks Allé 1
Kontaktpunkt(er): Ejendom, Vej & Park
Att: Nina Brynjolf
2620 Albertslund
Danmark
Telefon: +45 21280186
Mailadresse: nina.brynjolf@albertslund.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gsuwnvodrx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gsuwnvodrx

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Nye klubbygninger i Albertslund Kommune.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 26: Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Albertslund Kommune.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Totalrådgivning vedrørende etablering af 2 nye klubbygninger på tilsammen ca. 1 500 kvadratmeter.
Totalrådgiver skal levere bæredygtighedsledelse og eventuelt varetage DGNB-certificering af bygningerne.
Det er vigtigt for kommunen, at tiltrække kompetente og engagerede teams af rådgivere, som i et tæt samarbejde med bygherre, brugere og driftsorganisationen, kan levere funktionelle, bæredygtige byggerier, med høj arkitektonisk kvalitet.
Valget af offentligt udbud, skyldesen begrænset tidsperiode for opgaven og er ikke foretrukket ud fra et prishensyn, hvilket afspejler sig i tildelings kriterierne.
For at fremme en god og tidsoptimeret proces, som kan imødekomme bygherreorganisationens bindinger i forhold til at inddrage det politiske niveau, herunder at få godkendt dispositionsforslag og frigivet budgetter, ønskes det, at modtage de bydendes forslag til at optimere dette.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71210000, 71221000, 71222000, 71311000, 71315100, 71315210, 71321000, 71321300, 71321400, 71322000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Referencer: Tilbudsgiver skal fremsende referencer på tilsvarende opgaver, der er gennemført indenfor de sidste 5 år (eller er under projektering/udførelse). Med tilsvarende opgaver menes: 1) Fritids- og ungdomsklubber, børneinstitutioner samt undervisningbyggeri (vurderet i prioriteret orden); 2) Bæredygtighedledede eller -certificerede bygninger.. Vægtning 30
2. Teamet: Tilbudsgiver skal fremsende en beskrivelse totalrådgiverorganisationen inklusive organisations diagram samt CV på nøglepersoner: 1) Beskrivelse af tilbudsgivers organisation; 2) CV for følgende nøglepersoner: a) Projektleder, b) Projekteringsleder, c) Bæredygtighedsleder, d) Byggeleder, e) Sagsarkitekt, d) Landskabsarkitekt (ansvarlige), e) Brandrådgiver, f) Konstruktioningeniør.. Vægtning 20
3. Proces: Tilbudsgiver skal fremsende en beskrivelse af proces og virkemidler, som totalrådgiver foreslår/tilbyder anvendt på projektet: 1) Brugerprocessens omfang og håndtering (baseret på - udbudstidsplanen); 2) Bygge- og udførelses teknik, som kan understøtte hovedtidsplanens overholdelse.. Vægtning 20
4. Pris: Tilbudsgiver skal fremsende tilbud på en fast procentvis betalingen, baseret på håndværkerudgifterne samt timepriser for medarbejdere. 1) Den faste honorarprocent vil blive beregnet ved interpolation imellem 12% og 15%. 12% giver det maksimale point og 15 det minimale. Tilbud der ligger lavere end 12 procent vil opnå samme point som 12% og tilbud der ligger højere end 15%, vil ikke blive antaget; 2) Timepriser for tillægsydelser honoreret efter medgået tid for: a) Ledere, b) Seniorteknikker (over 5 års erfaring), c) Juniortekniker (under 5 års erfaring), d) Supportmedarbejder.. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2018/S 137-314026 af 19.7.2018

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
2100 København Ø
Danmark

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Voldgiftsretten
Danmark

VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.8.2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer