Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 181-410738

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden v/Bispebjerg Projektet
29190623
Bispebjerg Bakke 23
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Mogens Kornbo
Telefon: +45 40341240
E-mail: mogens.kornbo@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/projektet/Sider/default.aspx

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ændring i konsortium - totalrådgiver

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden v/Bispebjerg Projektet ("Ordregiver") indgik i december 2015 aftale om totalrådgivning med et konsortium bestående af KHR Arkitekter A/S, WHR Architects Europe (nu: EYP Europe) og Ove Arup & Partners International Limited vedrørende Ordregivers udbud og opførelse af Akuthuset på Bispebjerg Hospital. Den oprindelige aftale var genstand for EU-udbud offentliggjort den 31.10.2013 ved bekendtgørelse 2013/S 212-368445.

Nærværende bekendtgørelse vedrører en påtænkt ændring i ovennævnte konsortium, jf. nedenfor del II.2.4.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden v/Bispebjerg Projektet ("Ordregiver") indgik i december 2015 aftale om totalrådgivning med et konsortium bestående af KHR Arkitekter A/S, WHR Architects Europe (nu: EYP Europe) og Ove Arup & Partners International Limited om Ordregivers udbud og opførelse af Akuthuset på Bispebjerg Hospital.

Som følge af en ændring i udbuds-/entreprisestrategien (fra hoved-/storentrepriser til totalentreprise) er der i juli 2018 indgået et tillæg til den oprindelige totalrådgiveraftale, hvor konsortiets ydelser og honorar er tilpasset/reduceret. Der arbejdes pt. ud fra en målsætning om have et færdigt udbudsmateriale november 2018. Konsortiet udarbejder alle tekniske dele af udbudsmaterialet til dette totalentrepriseudbud.

Konsortiet har meddelt Ordregiver, at man ønsker, at KHR Arkitekter udtræder af konsortiet. Ordregiver er indstillet på at tillade denne ændring, jf. herved nedenfor del IV.1.1

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringen forventes at blive effektueret ved tillæg til totalrådgivningsaftalen efter udløb af den frivillige standstill periode på 10 kalenderdage, der regnes fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort, jf. § 4, stk. 1 i lov om klagenævnet for udbud.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver agter at efterkomme det fremsatte ønske om, at KHR Arkitekter udtræder af konsortiet. Ordregiver vurderer overordnet a) at dette kan ske inden for udbudsreglerne og b) at Ordregiver ikke vil blive stillet ringere af ændringen i hverken teknisk eller økonomisk henseende. Ordregiver har i den forbindelse lagt vægt på,

— at der er ca. 2 måneder til, at udbudsmaterialet forventes færdigt,

— at udbudsmaterialet pt. er udarbejdet til en høj færdiggørelsesgrad,

— at KHR Arkitekters fremadrettede bistand er begrænset,

— at KHR Arkitekter frem til annonceringen udlåner nøglemedarbejdere til konsortiet,

— at Ove Arup & Partners er særdeles økonomisk solid, hvorfor de hæftelsesmæssige forhold ikke vurderes forringet,

— at det fortsættende konsortium agter at bruge KHR Arkitekter som underrådgiver i nødvendigt omfang, og

— at konsortiet hæfter for det af KHR erlagte arbejde.

Herudover vurderer Ordregiver, at alternativet til accept af denne ændring ville være, at kontrakten med konsortiet skulle ophæves og genudbydes. Som følge af det meget komplekse udbudsmateriale samt færdiggørelsesgraden af dette, herunder at der er tale om et kompliceret hospitalsprojekt, som konsortiet har arbejdet med i snart 2 år, vurderer Ordregiver, at man i en sådan situation ville være berettiget til at indgå kontrakt direkte med de 2 tilbageværende parter i konsortiet efter reglerne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 om udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse.

Ved nærværende bekendtgørelse meddeles det derfor, at Ordregiver efter udløbet af den frivillige standstill periode agter at acceptere, at KHR Arkitekter udtræder af konsortiet, således at konsortiet herefter består af de 2 tilbageværende virksomheder.

Ændringen forventes at blive effektueret ved tillæg til totalrådgivningsaftalen efter udløb af den frivillige standstill periode på 10 kalenderdage, der regnes fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort, jf. § 4, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2013/S 212-368445

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tillæg vedr. ændring af konsortium

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/09/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
EYP Europe
34580642
Parallelvej 14
Kgs Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Ove Arup & Partners International Limited
35426841
Frederiksborggade 15, 6.
København K
1360
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 16 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 32291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 3, der har følgende ordlyd:

- Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående Offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer