Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 184-416420

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Silkeborg Kommune
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
Telefon: +45 89701617
E-mail: idabisballe.rasmussen@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/762cf442-931b-48c5-90db-a717548e8deb/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/762cf442-931b-48c5-90db-a717548e8deb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/762cf442-931b-48c5-90db-a717548e8deb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/762cf442-931b-48c5-90db-a717548e8deb/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på energimærkning af Silkeborg Kommunes ejendomme

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige energimærkninger samt mulighed for køb af tillægsydelser til Ordregivers enheder og institutioner.

Silkeborg Kommune råder over 253 ejendomme og med et samlet areal på ca. 460 000 m2. Alle kommunens bygninger er geografisk placeret indenfor Silkeborg Kommunes kommunegrænse.

Opgaven med at få energimærket kommunens bygninger forventes at have en udførelsestid på fire (4) år.

Det samlede materiale er offentliggjort via udbudssystemet Ethics, der kan tilgås via www.ethics.dk Tegningsmateriale til brug for opgaven kan findes vi ibinder, der kan tilgås via www.ibinder.com samt via det offentlige byggesagsarkiv, som kan tilgås via byggesagsarkiv.silkeborgkommune.dk

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 850 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bronzerapporter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71300000
71310000
71314000
71314300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige energimærkninger samt mulighed for køb af tillægsydelser til Silkeborg Kommunes enheder og institutioner.

Udbuddet består af 3 delaftaler.

Delaftale 1: Bronzerapporter - Bronzerapporterne er til de bygninger kommunen kun i begrænset omfang har berøring med, eller enten er nye eller nyrenoveret.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 650 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2019
Slut: 14/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sølvrapporter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71300000
71314000
71314300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige energimærkninger samt mulighed for køb af tillægsydelser til Silkeborg Kommunes enheder og institutioner.

Udbuddet består af 3 delaftaler.

Delaftale 2: Sølvrapporter - Sølvrapporterne er et niveau over Bronzerapporterne og er kommunes kerneejendomme, men som ikke umiddelbart står over for en stor renovering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2019
Slut: 14/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Guldrapporter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71300000
71310000
71314000
71314300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige energimærkninger samt mulighed for køb af tillægsydelser til Silkeborg Kommunes enheder og institutioner.

Udbuddet består af 3 delaftaler.

Delaftale 3: Guldrapporter - Guldrapporterne er til de bygninger der står over for en større renovering og derfor skal energimærkningen også indeholde en detaljegrad, der gør at kommunen kan anvende informationen i forbindelse med udbud af anlægsopgaverne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2019
Slut: 14/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Egenkapital for de 3 sidste afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad for de 3 sidste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For delaftale 1 og delaftale 2:

- Ansøger skal minimum have en egenkapital på 3 000 000 DKK de sidste tre (3) afsluttede regnskabsår,

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af hvornår Ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Nøgletallet er soliditetsgrad. Soliditetsgraden må ikke være mindre end 20 i de sidste tre (3) afsluttede regnskabsår.

For delaftale 3:

- Ansøger skal minimum have en egenkapital på 100 000 DKK i de sidste tre (3) afsluttede regnskabsår,

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af hvornår Ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Nøgletallet er soliditetsgrad. Soliditetsgraden må ikke være mindre end 20 i de sidste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

— relevant erfaring fra tilsvarende opgaver for en lignende ejendomsportefølje.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Virksomheden skal have relevant erfaring fra tilsvarende opgaver for en lignende ejendomsportefølje. Opgaverne skal være igangværende eller udført inden for de sidste 3 år. Dette dokumenteres med minimum 2 relevante referencer jf. ovenstående, inkl. kontaktoplysninger i form af e-mail og telefonnummer til kundens kontaktperson som Ordregiver må kontakte for at verificere oplysningerne.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

— Opgaven art,

— Opgavens omfang,

— Kontraktens størrelse,

— Kontraktperiode,

— Kontraktpart.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Leverandøren eller den enhed som leverandøren basser sin enheds formåen på skal være certificeret efter DS/EN ISO 9001 jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (BEK nr 1027 af 29.8.2017)

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer