Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nykøbing: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 201-455839

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Guldborgsund Spildevand A/S
32 55 98 24
Gaabensevej 116
Nykøbing F.
4800
Danmark
Kontaktperson: Annelouise Dalgaard Pedersen (Horten)
E-mail: adp@horten.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/434c57b0-8e7f-4177-bddc-fc6bb634d651/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/434c57b0-8e7f-4177-bddc-fc6bb634d651/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/434c57b0-8e7f-4177-bddc-fc6bb634d651/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/434c57b0-8e7f-4177-bddc-fc6bb634d651/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Projekt "Mod nye tider" [Renovering af renseanlæg]

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") har igangsat et projekt med det formål at levetidsforlænge 4 renseanlæg med 25 år. Projektet omfatter renovering af Nykøbing F., Marielyst, Stubbekøbing og Gedser Renseanlæg (inkl. pumpning af spildevand fra Gedesby Renseanlæg til Gedser Renseanlæg). Alle disse renseanlæg er nedslidte og har brug for et løft i forhold til nuværende og kommende udfordringer med øgede vandmængder og miljøkrav til overløb og recipienter. Derudover omfatter projektet etablering af en afskærende trykledning fra Gedesby til Gedser, etablering af trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg, ny pumpestation Gedser havn, samt nyt bufferbassin for Scandlines (i fællesskab herefter "Projektet"). Projektet udbydes i totalentreprise.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232420
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") har igangsat et projekt med det formål at levetidsforlænge 4 renseanlæg med 25 år. Projektet omfatter renovering af Nykøbing F., Marielyst, Stubbekøbing og Gedser Renseanlæg (inkl. pumpning af spildevand fra Gedesby Renseanlæg til Gedser Renseanlæg). Alle disse renseanlæg er nedslidte og har brug for et løft i forhold til nuværende og kommende udfordringer med øgede vandmængder og miljøkrav til overløb og recipienter. Derudover omfatter projektet etablering af en afskærende trykledning fra Gedesby til Gedser, etablering af trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg, ny pumpestation Gedser havn, samt nyt bufferbassin for Scandlines (i fællesskab herefter "Projektet"). Projektet udbydes i totalentreprise og indeholder følgende optioner:

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg,

- Option 2: Levering og montering af 4 komplette rotorer som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg),

- Option 3: Levering og montering af 4 komplette afløbskippe som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg).

Der er desværre ikke tradition for at vurdere renoveringer af renseanlæg i et levetidsperspektiv. Derfor bliver mange indsatser realiseret ved omfattende lappeopgaver og erstatninger af enkeltkomponenter uden at se tingene i en sammenhæng. I planlægningen tages der heller ikke højde for sammenhængen mellem de samlede investeringer, den optimale afskrivningsprofil og i særdeleshed den endelige pris for rensning af spildevandet. Med dette udbud og dets forarbejde introducerer Bygherre en ny model for planlægning, der bygger på en sammenhæng mellem totalomkostningen i anlæggets levetid og de potentialer, der kan frigives med tidssvarende tekniske og it-relaterede installationer.

Den udbudte kontrakt (herefter "Kontrakten") omfatter alle arbejder forbundet med Projektets realisering.

Bygherre har i overensstemmelse med udbudslovens § 49 overvejet en opdeling af Kontrakten i delkontrakter. Det er imidlertid Bygherres vurdering, at det vil give den bedste økonomiske ramme at lade Kontraktens opgaver udføre af én entreprenør, ligesom denne fremgangsmåde eliminerer risikoen for de uhensigtsmæssige praktiske og juridiske snitflader, der følger af at lade forskellige aktører arbejde på samme tekniske anlæg.

De oplyste datoer for Kontraktens start og slut er vejledende. De endelige datoer vil til dels afhænge af den tilbudte tidsplan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 30/04/2019
Slut: 01/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 4 egnede virksomheder, vil Bygherre udvælge de 4 virksomheder, som - baseret på prækvalifikationsansøgningen - har den mest relevante erfaring. Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen, men derimod referencernes (referenceopgavernes) sammenlignelighed med Kontrakten. Bygherre vil ved udvælgelsen foretage en samlet vurdering af ansøgers erfaring og vil inddrage både referencer vedrørende anlægs- og rådgivningsopgaver.

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne udfylde del V i ESPD'et ved at svare "ja". Såfremt ESPD'ets afsnit V ikke er udfyldt, vil Bygherre lægge til grund, at ansøger blot henviser til de referencer, som er oplyst i ESPD'ets afsnit IV.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner:

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg,

- Option 2: Levering og montering af 4 komplette rotorer som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg),

- Option 3: Levering og montering af 4 komplette afløbskippe som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg).

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Kontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for, at ansøger er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Kontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for, at ansøger er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Bygherre vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.1.2019.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysning om følgende:

1) Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4;

2) Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4;

3) Ansøgers omsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger revisorpåtegnet regnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende sine 3 seneste revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Bygherre kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende). Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver, ligesom denne enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under Kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår;

2) Soliditetsgrad på minimum 20% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår;

3) Gennemsnitlig omsætning på minimum 150 000 000 DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse følgende:

Maksimalt 10 referencer med oplysning om ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver (anlægsopgaver og rådgivningsopgaver) udført inden for de seneste 5, henholdsvis 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Bemærk: Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen, se udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Ansøger må maksimalt anføre 10 referencer. Har ansøger anført flere end 10 referencer, vil Bygherre alene inddrage de 10 førstnævnte referencer i vurderingen.

Begrænsningen på antallet af referencer gælder samlet set, dvs. at ansøger + underleverandører tilsammen maksimalt må give 10 referencer. Tilsvarende gælder for konsortier (eller andre sammenslutninger af ansøgere), at summen af referencer maksimalt må være 10.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Bygherre for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt Kontrakten, baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Mindst 3 tilsvarende anlægsopgaver, udført inden for de seneste 5 år;

2) Mindst 3 tilsvarende rådgivningsopgaver, udført inden for de seneste 3 år.

Begge mindstekrav skal opfyldes.

Med "udført" forstås opgaver, som enten er igangværende eller som er afsluttet inden for de seneste 5, henholdsvis 3 år.

Med "tilsvarende anlægsopgave(r)" forstås nyopførelse eller ombygning af renseanlæg.

Med "tilsvarende rådgivningsopgave(r)" forstås projektering af og fagtilsyn med nyopførelse eller ombygning af renseanlæg. Bygherre kræver ikke, at projektering og fagtilsyn skal være udført i samme referenceopgave. Ansøger kan således opfylde mindstekravet til rådgivningsopgaver på en af følgende måder:

(i) Ved at fremlægge 3 referenceopgaver, som alle omfatter både projektering af og fagtilsyn med nyopførelse eller ombygning af renseanlæg,

(ii) Ved at fremlægge 3 referenceopgaver, som omfatter projektering af nyopførelse eller ombygning af renseanlæg og 3 referenceopgaver, som omfatter fagtilsyn med nyopførelse eller ombygning af renseanlæg,

(iii) Ved en kombination af (i) og (ii).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil bl.a. indeholde bestemmelser om sikkerhedsstillelse (ABT18) og bod, ligesom der i Kontrakten indgår en arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle spørgsmål vedrørende udbuddet skal uploades på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Ansøgerne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 5.11.2018.

Ansøgningsfristen er den 15.11.2018 kl. 10:00.

Ansøgninger skal uploades på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ESPD. Bygherre gør en elektronisk version af ESPD'et tilgængelig for ansøgerne. Det er ikke et krav, at ESPD'et er underskrevet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer