Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Tønder: Opførelse af grundskoler

2018/S 204-463916

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Sune Bundesen
E-mail: sb32@toender.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://toender.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://toender.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Sune Bundesen
E-mail: sb32@toender.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://toender.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Dalux
København
Danmark
E-mail: tbu@friis-moltke.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dalux.com/da/

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.dalux.com/da/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af ny folkeskole i Skærbæk, Tønder Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214210
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygningen fremstår som en samlet bygningskrop, der er sammensat af de 2 længer og en mellembygning.

De 2 længer indeholder undervisningslokaler, åbne studiearealer, fagområder til Krea og Science, toiletter og garderobe, administrationsområde, personaleområde med toiletter og bad samt servicefunktioner.

Mellembygningen indeholder fagområder til Musik og Mad, pædagogisk læringscenter (PLC) samt skoletorv med scene og samlingstrappe.

Bygningen suppleres med en renovationsstation på 50 m2, et koldt lager på 50 m2 samt skur til legeredskaber på 60 m2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 76 640 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Råhus entreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569, 2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Råhus:

Råhus entreprisen er inddelt i nedenstående:

1.1 Jord:

- Entreprisen omfatter udgravninger for fundamenter samt tørholdelse. Omfatter ligeledes efterfølgende til- og påfyldning.

1.2 Beton – Pladsstøbt:

- Entreprisen omfatter udførelsen af alle pladsstøbte konstruktioner, herunder punkt- og stribefundamenter, elevatorgruber og terrændæk.

1.3 Betonelementer – leverance:

- Entreprisen omfatter leverance af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres som betonelementer, - Entreprisen omfatter også projektering og evt. inddeling af elementer ift. transport og montage.

1.4 Betonelementer – montage:

- Entreprisen omfatter montage og interim afstivning af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres som betonelementer.

1.5 Stål:

- Entreprisen omfatter leverance og montage af bjælker, søjler, tyndplader og forbindelsesmidler der udføres som stålkonstruktioner.

1.6 Kloak:

- Entreprisen omfatter etablering af indvendig og udvendig kloak for regn- og spildevand samt dræn.

1.7 Byggeplads:

- Entreprisen omfatter etablering af skurby, affaldshåndtering, belysning samt øvrige installationer til byggepladsen.

Fundamenter:

- Fundering udføres generelt som direkte fundering på sandpude, opbygget som min. SP 98%. Fundamenter føres til frostfri dybde iht. gældende normer. Der udføres radonsikring. Værft opbygges som sandpude.

Ydervægge:

- Bærende- og stabiliserende vægge udføres i beton. Vægge med to-sidet oplagte dæk udføres generelt som 200 mm beton 2 400 kg/m3 mens vægge i facader generelt udføres som 150 mm beton 2 400kg/m3.

Bagmuren isoleres med sandwichelementer med yderside af stålplade og en kerne af strukturel stenuld. Yderst monteres teglskaller samt træbeklædning på en kold konstruktion af galvaniseret stål og spærtræ.

Vinduer som træ/alu suppleret med større alupartier i mellembygningen.

Etagedæk:

- Alle etagedæk udføres i betonelementer som simpelt spændte huldæk med forspændt armering. Dækkonstruktioner fører lodrette laster til bærende vægge eller bjælker, som hviler af på søjler. Vandrette laster føres via skivevirkning til stabiliserende vægge. Enkelte områder udføres etagedækket i pladsstøbt beton.

Tagkonstruktion:

- Tagkonstruktion over mellembygning udføres i betonelementer som simpelt spændte TT-plader med forspændt armering kombineret med trapezplader ved ovenlys. Pladerne understøttes af hhv. bærende vægge eller bjælker, som hviler af på søjler,

- Tagkonstruktion over hovedbygning udføres i betonelementer som simpelt spændte huldæk med forspændt armering. Enkelte områder udføres etagedækket i pladsstøbt beton. Tagkonstruktionen suppleres med opbygning af tagisolering og tagpap.

Udvendige overdækninger, udhæng og skure:

- Den kolde konstruktion udenpå den bagvedliggende facade danner udhæng og overdækninger over indgange og udendørs terrasser. Konstruktionen udføres primært i trykimprægneret træ og galvaniseret stål.

Sciencetårn og Maskinrum:

- Sciencetårnet og Maskinrummet samt de tilstødende, udvendige konstruktioner udføres som en søjle-bjælke konstruktion i stål, som beklædes med træbeklædning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

- Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden,

- Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen.

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Murerentreprisen dækker over flg. arbejder

— Sokler

— Slidlag og faldopbygninger

— Klinkearbejder

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømrerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Lette indervægge

— Sandwichelementer, facade

— Udvendige vinduer, døre og ovenlys

— Indvendige glaspartier

— Indvendige døre og sidepartier

— Foldevægge

— Beslåning

— Fodlister, gerigter og inddækninger

— Alupartier

— Tætningsarbejder

— Opsætning af beklædningstegl

— Opsætning af udvendig træbeklædning

— Tagterrasser

— Spærkonstrueret kold konstruktion på facade

— Indvendige lofter

— Indvendige træfinérvægge

— Fast inventar (siddetrapper, bordplader, scener)

— Indvendig mørklægning

— Siddetrin i træ på betontrapper

— Alu inddækninger ved vinduer

— Murkrone

— Udv. bræddelofter i træ

— Skure i terræn

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tagdækningsentreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tagdækningsentreprisen dækker over flg. arbejder

— Tagopbygning med isolering og tagpap

— Faldsikring

— Fæstning af beslag til solceller

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Smedeentreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Smedeentreprisen dækker over flg. arbejder

— Værn

— Ståltrapper

— Elefantriste

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gulventreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gulventreprisen dækker over flg. arbejder

— Udlægning af banevarer (linoleum, vinyl, gummigulv og lign.)

— Udlægning af trægulv

— Udlægning af cementbaseret flydemørtel gulv

— Montering af lamelmåtter ved indgange

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Malerentreprisen dækker over flg. arbejder

— Malerbehandling af indvendige beton- og gips vægge (spartling, væv og maling)

— Malerbehandling af betonlofter og dæk

— Støvbinding af betongulve, søjler og lofter

— Malerbehandling af fodlister, gerigter, inddækninger mv,

— Malerbehandling af rør

— Malerbehandling af udvendig træværk

— Malerbehandling af fodlister, gericter

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El entreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der etableres én hovedtavle og distribuerede undertavler, som forsyner elektriske anlæg i bygningen.Bygningen tilsluttes den offentlige elforsyning i området.

Der etableres en it-installation bestående af fiberbackbone, krydsfelter og PDS-kabling.

Der etableres et fuldt dækkende ABA og varslingsanlæg.

På taget etableres ca. 200 m2 solceller.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elevatorentreprisen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der etableres to maskinrumsløse personelevatorer hver til 12 personer / 900 kg

Stolmål: 1400x1500 mm

Hastighed: 1,75 m/s

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS entreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter etablering af komplet varmeanlæg inkl. produktion af varmt brugsvand, komplet anlæg forkoldt og varmt brugsvand, afløb i bygning samt levering og montering af sanitet.

Bygningen tilsluttes den offentlige vand- og varmeforsyning i området. Opvarmning primært med gulvvarme. Imaskinrum etableres radiatorer eller varmepumpe. Varmt brugsvand produceres decentralt i bygningens fireteknikrum.

Koldvandsautomater

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ventilationsentreprisen

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af komplet anlæg for balanceret mekanisk ventilation medvarmegenvinding inkl. alle nødvendige dele for regulering, lyddæmpning og brandsikring mv.

Mekanisk ventilation med varmegenvinding i hele bygningen. Indblæsning primært gennem ventilationslofter itræbetonplader, udsugning via armaturer.

Fælles samlingsområde med synlige installationer ventileres via synlige armaturer. Der leveres og monteres i alt4 ventilationsanlæg, der alle placeres i bygningens teknikrum.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS entreprisen

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter etablering af komplet samlet styring, regulering og overvågning af bygningens tekniske installationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Anlægs- og gartnerentreprisen

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Samlet grundareal: 44.750 m2 hvoraf ca. 40.100 m2 er udearealer.

Anlægsarbejdet kan deles i 5 kategorier:

De ydre belagte arealer omfatter primært asfaltbelagte arealer, hvoraf størstedelen dimensioneres til kørsel(tilkørselsarealer, brandveje/primære stier, muligvis parkeringsarealer til biler, samt legearealer). Derudoverforplads, cykelparkeringsområder i grusbelægning og muligvis bilparkering i grusbelægning. Afvanding frabelagte arealer holdes på overfladen og ledes enten til lokal nedsivning og/eller til Skifle.

Adgangsveje, parkeringsarealer, primære stier og forplads er oplyste.

(belagte flader i alt ca. 7000 m2)

De ydre grønne arealer fremstår som græsarealer med fritstående træ- og plantegrupper. I græsarealernefindes smalle grusbelagte stier og områder med faldsand på legeområder. Tagvandet ledes fra bygningens tag(via indvendige tagnedløb) ud i åbne kanaler til et forsinkelsesbassin og herfra til Skifle.

(Grønne arealer inkl. vådområder i alt ca. 18.800 m2)

Skoven understreger grænsen imellem by og land, hvor skolen er forankret på landsiden. Skoven skalhave karakter af egeskov og etableres efter tre forskellige principper: Skovbevoksning (ca. 9500 m2) medbarrodsplanter, skovbryn (ca. 2600 m2) med barrodsplanter og skov med solitære træer (ca. 1900 m2).

(Skovarealer i alt ca. 14.000 m2)

De bygningsnære arealer omfatter bygningslommer belagt med betonfliser, træterrasser med direkteudgang fra bygningen samt 4 stk. udeliggende ”klasselokaler” der etableres som trækonstruktioner på pæle.Ydermere indeholder de bygningsnære arealer boardwalks (i træ og i træ/elefantrist), der forbinder forplads ogudeliggende ”klasselokaler” med indgangsområder.

(Træterrasser/trækonstruktioner ca. 1000 m2 og bygningslommer ca. 300 m2)

De særlige lege- og spilleområder fremstår med forskellige legeredskaber. Efter behov findes faldunderlag. (OBS:Mængde medregnet under de ydre grønne arealer)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Inventarentreprisen

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kagebøl, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569,2112 og del af 2581

Skærbæk Ejerlav

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I henhold til det udleverede materiale udføres samtlige arbejder, leverancer, montering og levering m.m. til fast pris. Der leveres garderobeskabe/lockers, bordplader, siddetrapper, scener og øvrigt specialinventar samt inventar til faglokaler og køkkener.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Tønder Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Tønder Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

• Håndtering af fagentrepriser af samme størrelsesorden

• Byggeri af bygninger til undervisning, herunder særligt grundskolen/folkeskolen

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøgere samt evt. underentreprenører og underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

Benyt venligst Prækvalifikationsbilag D – Referenceliste.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med byggeri af undervisningsbyggeri, herunder særligt grundskole/folkeskole, af lignende omfang og omkostning.

Der er krav om at oplyse hvilke arbejder, der er løst med eget personale hhv. med underentreprenør.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 180-407296
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/11/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til DA Standardformular 12 - Bekendtgørelse om projektkonkurrence i Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer