Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ikast: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 204-463989

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Torben Kragelund
E-mail: tokra@d-k2.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=587083&tid=4609953
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
D|K2 Bygherrerådgivning as
27569714
Graven 3
Århus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Dencker Grønbæk
Telefon: +45 30665148
E-mail: mdg@d-k2.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-k2.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=587083&tid=4609953
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation, Totalentreprise - Ikast-Brande Kommune, Ny skole i Brande

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter opførelse af en ny folkeskole i Brande som erstatning for den nuværende Præstelund Skole. Byggeriet skal opføres på et grundstykke beliggende i Centerparken i Brande. Centerparken består pt. af Brandehallerne, Bibliotek/Musikskole og administrationsbygning for Ikast-Brande Kommune (Gl. Rådhus). I forbindelse med realisering af byggeriet skal bibliotek/Musikskole og administrationsbygningen (Gl. Rådhus) nedrives for at give plads til nybyggeriet.

Det nye skolebyggeri skal dimensioneres til 3 spor i indskoling og mellemtrin samt 4 spor i udskolingen. Byggeriet skal foruden de traditionelle funktioner i et folkeskolebyggeri indeholder et offentligt bibliotek, musikskole samt et mindre område til borgerservice der integreres i en sammenhængende og logisk funktion med skole byggeriet. Det samlede byggeri forventes skønsmæssigt at have et samlet bruttoareal ekskl. kælder på ca. 10 200 m2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 158 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000
45210000
71200000
71300000
71400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Brande, Centerparken.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter opførelse af en ny folkeskole i Brande som erstatning for den nuværende Præstelund Skole. Byggeriet skal opføres på et grundstykke beliggende i Centerparken i Brande. Centerparken består pt. af Brandehallerne, Bibliotek/Musikskole og administrationsbygning for Ikast-Brande Kommune (Gl. Rådhus). I forbindelse med realisering af byggeriet skal bibliotek/Musikskole og administrationsbygningen (Gl. Rådhus) nedrives for at give plads til nybyggeriet.

Kontrakten udbydes som en totalentrepriseaftale på grundlag af byggeprogram og tilhørende betingelser.

Det nye skolebyggeri skal dimensioneres til 3 spor i indskoling og mellemtrin samt 4 spor i udskolingen. Byggeriet skal foruden de traditionelle funktioner i et folkeskolebyggeri indeholder et offentligt bibliotek, musikskole samt et mindre område til borgerservice der integreres i en sammenhængende og logisk funktion med skole byggeriet. Det samlede byggeri forventes at have et skønsmæssigt samlet bruttoareal ekskl. kælder på ca. 10 200 m2.

For opgavens samlede gennemførelse kan der oplyses følgende overordnede tidsplan.

Prækvalifikationsfasen løber i perioden uge 42 – 49.

Tilbudsfasen, evaluering af tilbud, forhandlinger, bedømmelse af tilbud mv. løber i perioden uge 51 – 13.

Kontraktindgåelse med vinder af konkurrencen i perioden uge 14 – 17, 2019.

Endelig kontrakt og byggestart uge 17, 2019.

Projekterings- og byggeperiode uge 17, 2019 – uge 24, 2021.

Ikast-Brande Kommune vil fremsende udbudsmaterialet til de prækvalificerede ansøgere. Samtidig hermed vil Ikast-Brande Kommune inden 5 dage efter materialets udsendelse anmode de prækvalificerede om at bekræfte deres fortsatte interesse i udbuddet. Såfremt en eller flere ansøgere inden denne frist giver meddelelse om Ikke at ville afgive tilbud, forbeholder Ikast-Brande Kommune sig muligheden for at prækvalificere "den næste ansøger i rækken" baseret på de modtagne ansøgninger.

Der ydes vederlag for tilbudsafgivelse.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Ikast-Brande Kommune en udvælgelse af de 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ikast-Brande Kommune lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring medfølgende:

- Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende projektering af folkeskoler,

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af folkeskoler,

- Udførelse af uddannelsesbyggerier til folkeskoler og videregående uddannelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ikast-Brande Kommune skal som ordregiver kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbuds dokument. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, samt § 136 er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B.

Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på underleverandører eller andre for at kunne opfylde mindstekrav til egnethed (økonomisk/finansiel formåen samt teknisk/faglig formåen), jf. punkt 4.2, eller udvælgelseskriterierne, jf. punkt 5.2.

Oplysning afgives ved at udfylde ESPD del II, afsnit C.

Såfremt ansøger baserer sig på underleverandører (andre enheders kapacitet) i forhold til den økonomiske og finansielle formåen eller den tekniske formåen, herunder i forhold til opfyldelse af mindstekrav, jf. punkt 4.2, skal ansøger vedlægge sin ansøgning om prækvalifikation et særskilt ESPD udfyldt af underleverandøren med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV.

Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

- Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimum kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst100 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen kræver Ikast-Brande Kommune solidarisk hæftelse for gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 8 referencer, for det samlede ansøgerteam.

For hvert firma i totalentreprisegruppen (minimum for totalentreprenør, arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør)

Skal oplyses:

— Reference liste med i alt op til 8 referencer for lignende eller tilsvarende komplekse opgaver udført indenfor de seneste 5 år. Referencer skal indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, beskrivelse af opgavens omfang inkl. anlægssum og udførelsesperiode. Det henstilles til at det klart og tydeligt fremgår hvilke ydelser der er gennemført under de enkelte referencer.

Det anførte antal referencer (8 for den samlede totalentreprisegruppe) ønskes opdelt efter følgende underopdeling:

A. Totalentreprenøren:

- Reference liste med i alt op til 3 referencer for lignende eller tilsvarende komplekse opgaver udført indenfor de seneste 5 år.

B. Arkitekt:

- Reference liste med i alt op til 2 referencer for lignende eller tilsvarende komplekse opgaver udført indenfor de seneste 5 år.

C. Landskabsarkitekt:

- Reference liste med i alt op til 1 referencer for lignende eller tilsvarende komplekse opgaver udført indenfor de seneste 5 år.

D. Ingeniør:

- Reference liste med i alt op til 2 referencer for lignende eller tilsvarende komplekse opgaver udført indenfor de seneste 5 år.

Såfremt der vedlægges flere end 8 referencer vil udelukkende de første 8 referencer blive bedømt. Såfremt der er flere deltagere i teamet vil udelukkende de første 8 vedlagte referencer blive bedømt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøger/tilbudsgivers teknisk/faglige formåen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil skulle stilles sikkerhed og garanti i henhold til ABT 93 med de ændringer, der fremgår af udbudsmaterialet.

Finansierings- og betalingsvilkår i henhold til ABT 93 med de ændringer der fremgår af udbudsmaterialet.

.

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Med nærværende udbud stilles krav om at leverandøren skal beskæftige elever/praktikanter. Ved elever/praktikanter forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren eller dennes underleverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale.

De nærmere vilkår vedrørende sociale klausuler om uddannelse- og praktikaftaler vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/12/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Overenskomstmæssige Vilkår:

- For nærværende udbud, er der krav om, at de virksomheder og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar), der byder ind på udbuddet, skal give deres ansatte løn- og arbejdsvilkår, ”der ikke er mindre gunstige” end overenskomstmæssige vilkår, jf. ILO-konvention 94, således præciseret at arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres.

De nærmere vilkår vedrørende brugen af arbejdsklausuler vil fremgå af udbudsmaterialet.

Hvis tilbudet afgives af en sammenslutning af entreprenører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som Ikast-Brande Kommune, med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldbodgade 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer