Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2018/S 204-466092

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Vejdirektoratet
60729018
Havnegade 27
København
1058 København K
Danmark
Kontaktperson: Jacob Pryds Winkel
Telefon: +45 72443333
E-mail: JAWI@vd.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skitseprojektering for VVM-undersøgelse for udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra Hornstrup til Skanderborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71313440
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne opgave omfatter rådgivning vedrørende skitseprojektering for VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra Hornstrup til Skanderborg S. Strækningen er ca. 35 km lang og skal udbygges fra 4 til 6 spor. De tekniske undersøgelser starter i oktober 2018 og skal være afsluttet omkring årsskiftet 2019/2020. Opgaven afsluttes endeligt efter den afsluttende offentlige høring i foråret 2020.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 448 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland og Syddanmark, Vejle, Hedensted, Horsens og Skanderborg Kommuner.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter VVM-undersøgelse for udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra Hornstrup til Skanderborg vedrørende skitseprojektering.

Strækningen er ca 35 km lang og udbygningen skal ske udad, idet midterrabatten er smal.

De tekniske undersøgelser skal være afsluttet omkring årsskiftet 2019/2020. Opgaven afsluttes endeligt efter den afsluttende offentlige høring i foråret 2020.

VVM-undersøgelsen forventes afrapporteret som en digital VVM-undersøgelse.

Se i øvrigt nærmere i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisationsbeskrivelse og CV´er / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af opgavens løsning og ATR-skemaer / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 108-246376
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Skitseprojektering for VVM-undersøgelse for udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra Hornstrup til Skanderborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Aarhus
8200
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 448 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på engelsk, norsk og svensk.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer