Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Helsingør: Væskepumper

2018/S 220-503490

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
Telefon: +45 30305334
E-mail: jal@nordkob.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. pumper, reservedele og tilkøb til pumper samt visse tjenesteydelser

Sagsnr.: 2018-3
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42122100
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale for indkøb af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper samt visse andre relaterede tjenesteydelser inden for forsyningsområdet. Hensigten med udbuddet er at indgå en samarbejdsaftale med en leverandør, som de deltagende forsyningsselskaber kan trække på, både hvad angår rådgivning og levering af pumper mm. Kontraktens hovedfokus er rettet mod den løbende udskiftning af pumper på de deltagende forsyningsselskabers eksisterende pumpestationer, men vil også kunne anvendes som supplement til løbende projektudbud.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.11.2018 og udløber 31.10.2020 (2 år) med option for forlængelse med 2 år. Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 42 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42122220
42122300
42124000
42124230
42124290
43134100
44163130
45232431
45252130
50511100
90000000
90430000
90713100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en rammeaftale for indkøb af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper samt visse andre relaterede tjenesteydelser inden for forsyningsområdet. Hensigten med udbuddet er at indgå en samarbejdsaftale med en leverandør, som forsyningsselskaberne kan trække på, både hvad angår rådgivning og levering af pumper mm. Kontraktens hovedfokus er rettet mod den løbende udskiftning af pumper på de deltagende forsyningsselskabers eksisterende pumpestationer, men vil også kunne anvendes som supplement til løbende projektudbud.

Nordkøb A/S gennemfører udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning, Halsnæs Forsyning, Fredensborg Forsyning og Gribvand, som årligt indkøber for samlet cirka 5 350 000 DKK af de i kontrakten omfattede ydelser, hvorfor værdien af de udbudte ydelser antages at være ca. 21 400 000 DKK over 4 år. Derudover indgår Novafos i udbuddet med en option, således at de kan aktivere kontrakten i kontraktens løbetid. Såfremt Novafos aktiverer kontrakten, har enheden et anslået årligt indkøb på 5 350 000 DKK af de i kontrakten omfattede ydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 099-225619
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale vedr. pumper, reservedele og tilkøb til pumper samt visse tjenesteydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/11/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Grundfos Danmark A/S
19342735
Bjerringbro
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 42 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer