Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 221-505106

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
JN Group A/S
80263317
Nytorv 5, 1. sal
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mads Dizell Holm
Telefon: +45 25828255
E-mail: mdh@jn-construction.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jn-group.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

JN-Group, Gimbelgrunden - Ventilationsentreprisen - Genudbud #02

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) Kolding, Afd. 66 v/ Bovia har indgået aftale med JN Group A/S i funktion af delegeret bygherre om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende 6 290 m2 ungdomsboliger på ejendommen matr. nr. 56ay, Kolding Markjorder — benævnt Gimbelgrunden.

AAB er som almen boligselskab omfattet af udbudsloven og JN Group A/S er som delegeret bygherre dermedforpligtiget til at løfte udbudspligten.

JN Group A/S har samtidig besluttet at udvide projektet med private ejerlejligheder i alt på ca. 1 200 m2.

Det samlede udbudte projekt omfatter der ca. 7 500 m2 opført i 7 etager samt kælder.

JN Group A/S udbyder som totalentreprenør entreprisearbejdet i ca. 20 fagentrepriser og leverancer.

Ved nærværende bekendtgørelse genudbydes Ventilationsentreprisen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 300 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
45330000
45331200
45331210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kolding.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejder omfatter i hovedtræk levering, montering og idriftsættelse af komplet ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, røgventilatorer, emhætter, ventilationskanaler og -armaturer samt teknisk isolering af kanaler. Entreprisen forventes påbegyndt primo august 2018. For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

JN Group A/S offentliggjorde d. 21.10.2017 udbud af vent.entreprisen via ubk. nr. 2017/S 203-417566. De indkomne tilbud oversteg ordregivers budget i væsentlig grad. Udbuddet blev herefter annulleret og genudbudt. Inden genudbud blev projektet tilpasset på enkelte parametre, der forventeligt ville medføre en lavere tilbudssum. Genudbuddet blev iværksat d. 4.4.2018 via ubk. nr. 2018/S 065-144052. Ved tilbudsfristen udløb indkom ét tilbud. Tilbuddet oversteg både ordregivers budget samt de tilbud der var indkommet ved det oprindelige udbud. Ordegiver har en forventning om at der ved et genudbud fortsat vil være konkurrence om opgaven i det at der ved første udbudsrunde indkom flere ansøgninger og tilbud.

Baggrunden for benyttelse af hasteproceduren er, at den igangværende realisering af projektet forsinkes således at afleveringen af byggeriet udskydes, hvis JN Group skal overholde min. frist på 30 dage. Omstændighederne/processen vurderes ikke at kunne tilskrives ordregiver.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 119-270021
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

JN-Group, Gimbelgrunden - Ventilationsentreprisen - Genudbud #02

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/09/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Dansk Klimateknik A/S
Vejle
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 300 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer