Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Køge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

2018/S 240-548462

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Køge Kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Benn Gade
Telefon: +45 56676945
E-mail: benn.gade@koege.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Driftsentreprise for parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Ordregiver ønsker at indgå aftale med en leverandør om gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Der henvises herudover til det offentliggjorte udbudsmateriale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233229
77211500
77311000
77313000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Formålet med entreprisen er:

- At bevare og udvikle parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord,

- At fastholde det ønskede kvalitetsniveau,

- At pleje græs og bevoksninger, så disse fremstår frodige og sunde,

- At belægninger og inventar vedligeholdes, så de fremstår i god stand og opfylder krav til funktion og anvendelse på bedste vis,

- At vedligeholde legepladserne, så de fremstår indbydende og inspirerende for børn, og have stor fokus på sikkerhed på legepladserne.

Entreprisen omfatter:

- Pleje af græsarealer,

- Pleje af træer, buske, krat, hække og øvrig beplantning,

- Ukrudtsbekæmpelse,

- Vedligeholdelse af belægninger og inventar,

- Renholdelse,

- Opsyn med mangler og skader,

- Opsyn med legeredskaber i forhold til sikkerhed,

- Opsyn med risikotræer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten angive enhedspriser på diverse tillægsydelser, f.eks.: etablering af græs og vanding af træer. yderligere information i udbudsmaterialet, tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 158-362275
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Driftsentreprise for parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Køge Kommunes teknik- og ejendomsudvalg valgte desværre ikke at ville færdiggøre den udbudsproces omkring vedligeholdelse af grønne områder, som har været igang.

Henset til det vedtagne budget, hvor der skal findes besparelser på området, så vil udvalget ikke binde sig til en kontrakt, med dertil fastlagt serviceniveau og pris.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer