Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 013-026856

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Havn
23145928
Vandvejen 7
Aarhus C.
8000
Danmark
Kontaktperson: Jørn Juhl
Telefon: +45 20605215
E-mail: jju@portofaarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhushavn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentlig havn
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aarhus Havn. Projektering og teknisk rådgivning ifm etablering af ny færgeterminal og færgelejer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus havn skal etablere en ny færgeterminal på Østhavnen primært til brug for Molslinien. Færgeterminalen etableres i stedet for den nuværende terminal på Pier 3 som skal anvendes til byformål. Færgeterminalen til en samlet investering på ca. 200 000 000 DKK skal være etableret ultimo 2019. Ved nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres egnede rådgivere til at søge om prækvalifikation.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 740 770.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus havn skal etablere en ny færgeterminal på Østhavnen primært til brug for Molslinien. Færgeterminalen etableres i stedet for den nuværende terminal på Pier 3 som skal anvendes til byformål. Færgeterminalen, som forventes at omfatte en samlet investering på ca. 200 000 000 DKK skal være etableret ultimo 2019.

Rådgiver skal udføre projektering af hovedprojekt, udbyde projektet i stor-/hovedentreprise samt i supplerende enkelte specialentrepriser /-leverancer. Endvidere skal totalrådgiver bistå bygherre frem til ibrugtagning af færgeterminalen samt koordinere i forhold til andre delprojekter på Østhavnen.

Der henvises i øvrigt til udbudsdokumenterne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherre vil forbeholde sig ret til selv at udføre byggeledelse og derfor eventuelt lade dette udgå af kontrakten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 251-462901
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aarhus Havn. Projektering og teknisk rådgivning ifm etablering af ny færgeterminal og færgelejer (Prækvalifikation)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/04/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll A/S
35128417
Hannemanns Alle 53
København Ø
2300
Danmark
Telefon: +45 51611000
E-mail: asr@ramboll.dk
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 740 770.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udarbejde ansøgning om prækvalifikation i ét samlet pdf dokument omfattende:

1) Anmodningsbrev omfattende en kort beskrivelse af ansøger samt motivation for at søge opgaven;

2) Udfyldte ESPD for ansøger samt eventuelle underrådgivere;

3) Referenceblade (max. 10) med minimum oplysning om anlægssum, rådgivers ydelse og rolle samt ydelsesperiode;

4) Rådighedserklæringer fra eventuelle underrådgivere.

Herudover afleveres ESPD'er i XMLL format.

Spørgsmål i prækvalifikationsfasen kan rettes til Bisgaardiejsning ApS, på mail tue@bisgaardejsing.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at blive prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bygherre har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at bygherre har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer