Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nykøbing: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 035-078009

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Guldborgsund Spildevand A/S
32 55 98 24
Gaabensevej 116
Nykøbing F
4800
Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
Telefon: +45 52344335
E-mail: seg@horten.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/434c57b0-8e7f-4177-bddc-fc6bb634d651/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Projekt "Mod nye tider" [Renovering af renseanlæg]

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") har igangsat et projekt med det formål at levetidsforlænge 4 renseanlæg med 25 år. Projektet omfatter renovering af Nykøbing F., Marielyst, Stubbekøbing og Gedser Renseanlæg (inkl. pumpning af spildevand fra Gedesby Renseanlæg til Gedser Renseanlæg). Alle disse renseanlæg er nedslidte og har brug for et løft i forhold til nuværende og kommende udfordringer med øgede vandmængder og miljøkrav til overløb og recipienter. Derudover omfatter projektet etablering af en afskærende trykledning fra Gedesby til Gedser, etablering af trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg, ny pumpestation Gedser havn, samt nyt bufferbassin for Scandlines (i fællesskab herefter "Projektet"). Projektet udbydes i totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232420
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") har igangsat et projekt med det formål at levetidsforlænge 4 renseanlæg med 25 år. Projektet omfatter renovering af Nykøbing F., Marielyst, Stubbekøbing og Gedser Renseanlæg (inkl. pumpning af spildevand fra Gedesby Renseanlæg til Gedser Renseanlæg). Alle disse renseanlæg er nedslidte og har brug for et løft i forhold til nuværende og kommende udfordringer med øgede vandmængder og miljøkrav til overløb og recipienter. Derudover omfatter projektet etablering af en afskærende trykledning fra Gedesby til Gedser, etablering af trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg, ny pumpestation Gedser havn, samt nyt bufferbassin for Scandlines (i fællesskab herefter "Projektet"). Projektet udbydes i totalentreprise og indeholder følgende optioner:

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg,

- Option 2: Levering og montering af 4 komplette rotorer som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg),

- Option 3: Levering og montering af 4 komplette afløbskippe som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg).

Der er desværre ikke tradition for at vurdere renoveringer af renseanlæg i et levetidsperspektiv. Derfor bliver mange indsatser realiseret ved omfattende lappeopgaver og erstatninger af enkeltkomponenter uden at se tingene i en sammenhæng. I planlægningen tages der heller ikke højde for sammenhængen mellem de samlede investeringer, den optimale afskrivningsprofil og i særdeleshed den endelige pris for rensning af spildevandet. Med dette udbud og dets forarbejde introducerer Bygherre en ny model for planlægning, der bygger på en sammenhæng mellem totalomkostningen i anlæggets levetid og de potentialer, der kan frigives med tidssvarende tekniske og it-relaterede installationer.

Den udbudte kontrakt (herefter "Kontrakten") omfatter alle arbejder forbundet med Projektets realisering.

Bygherre har i overensstemmelse med udbudslovens § 49 overvejet en opdeling af Kontrakten i delkontrakter. Det er imidlertid Bygherres vurdering, at det vil give den bedste økonomiske ramme at lade Kontraktens opgaver udføre af én entreprenør, ligesom denne fremgangsmåde eliminerer risikoen for de uhensigtsmæssige praktiske og juridiske snitflader, der følger af at lade forskellige aktører arbejde på samme tekniske anlæg.

De oplyste datoer for Kontraktens start og slut er vejledende. De endelige datoer vil til dels afhænge af den tilbudte tidsplan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af fokusområder / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelse / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner:

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg,

- Option 2: Levering og montering af 4 komplette rotorer som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg),

- Option 3: Levering og montering af 4 komplette afløbskippe som erstatning for de eksisterende (Marielyst Renseanlæg).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 201-455839
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Annullation
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle spørgsmål vedrørende udbuddet skal uploades på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Ansøgerne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 5.11.2018.

Ansøgningsfristen er den 15.11.2018 kl. 10:00.

Ansøgninger skal uploades på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ESPD. Bygherre gør en elektronisk version af ESPD'et tilgængelig for ansøgerne. Det er ikke et krav, at ESPD'et er underskrevet.

Guldborgsund Spildevand A/S ("Bygherre") har i dette udbud kun modtaget ét tilbud. Det er Bygherres opfattelse, at dette tilbud hverken er markedskonformt eller opfylder Bygherres ønsker som afspejlet i udbudsgrundlaget. Samtidig er det Bygherres vurdering, at det ikke vil være muligt inden for rammerne af denne udbudsproces at nå til en forståelse af opgavens omfang og prissætning, som vil være acceptabel. Bygherre har derfor valgt at annullere udbuddet, idet der med alene én tilbudsgiver ikke er skabt de nødvendige betingelser for at sikre effektiv konkurrence. Bygherre er i gang med at overveje, hvordan et genudbud mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer