Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 054-125468

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Annette Olsen
Telefon: +45 0000
E-mail: amolsen@dsb.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234419&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234419&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise, inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser

Sagsnr.: K204053
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalentreprisen omhandler lovliggørelse, ombygning og udvidelse af eksisterende forsyningsfaciliteter i spor 43 på Kastrup Klargøringscenter (KAC). Da anlægget skal fremtidssikres for at kunne klargøre det øgede behov af togsæt. Dette indebærer i totalentreprisen, at der skal projekteres og udføres ombygning, udvidelse og lovliggørelse af de eksisterende forsyningsfaciliteter. Dette gøres ved at man opsætter et produkt benævnt service unit og pumpestation. Totalentreprisen indeholder arbejder med BPU (potentialudligning), afløb, olie, fækalier, vand, el-installationer, føringsveje og faste trin i spor 43 og spor 44 samt en 5 årig serviceaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
51500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Kastrup Klargøringscenter (KAC), Kystvejen 15, 2770 Kastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I dag består anlægget af en række installationer (Diesel, vand, fækalie, fremmednetstander og trykluft), som er placeret udendørs langs spor 43 uden for klargøringshallen.

Der er konstateret en række forhold, som gør at anlæggene ikke lever op til de gældende krav og normer. Yderligere skal anlægget udvides for at skulle fremtidssikres for at kunne opfylde behovet for den øget kapacitet der vil blive skulle serviceret i spor 43.

DSB har derfor brug for en totalentreprenør til at projektere og udføre dette projekt, der kræver viden om process- og jernbaneanlæg.

— Faciliteter til påfyldning af vand, samt tømning af toiletter,

— Faciliteter til påfyldning af diesel,

— Opsætning af faste trin i spor 43,

— Opsætning af faste trin i spor 44,

— Potentialudligning og BPU område af det berørte arbejdsområde,

— Service units og pumpestation og dertilhørende komponenter er et samlet produkt.

Samt en 5 årrig serviceaftale.

Det er vigtigt for DSB, at der så vidt muligt arbejdes med fleksible og standardiserede løsninger, da anlæggene kommer til at betjene togtyper, som er forskellige. Medarbejderne der skal benytte anlæggene, skal bruge dem hver eneste dag året rundt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøet tænkes ind fra start, så anlægget fungerer lige godt dag og nat, uanset om der er frostgrader eller hedebølge.

Generelt er der mange interessenter, der skal involveres i projektet, og der skal være fokus på en efterfølgende effektiv og omkostningseffektiv drift og vedligeholdelse af anlægget.

Sidst er jernbanesikkerhed særlig vigtigt at tænke ind i projektet, idet dele af projektet befinder sig ved et togvejsspor med togtrafik i rute.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 4 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 4 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumenterer de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen i II.2.4 for så vidt angår dokumenteret erfaring med projekter, som indeholder arbejder ved spor i drift herunder kørestrøm og banenormer, arbejdssikkerhedsplan (DSB's procedure for CSM) og jernbanesikkerhedsledelse, samt udendørs proces- og forsyningsanlæg.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

Erfaring med ydelser med lighed til ydelserne beskrevet i del II.2.4, så som totalentreprenør, udførelse af entrepriser, projekteringer og udførelse af proces- og forsyningsanlæg, m.v. Det anses positivt hvis ansøger har været den ansvarlige entreprenør for de leverede ydelser. Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

Ansøgere henvises til III.1.3 (teknisk og professionel (formåen) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgere skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD’ets xml-fil skal uploades på EU-Supply. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3. Såfremt ansøgere baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (DSBs paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontakten som et bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Intet

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten.

- Ansøger skal derfor udfylde ESPD’ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlige omsætning, som angivet nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 disponible regnskabsår:

A. Solvensgrad på mindst 20% - beregnes ved at dividere egenkapital med de total aktiver ((egenkapital/totale aktiver) *100).

B. EBIT margen (OV. GRAD) mindst 3% - beregnet ved EBIT/OMS. X 100.

C. Samlet årsomsætning på mindst 25 000 000 DKK.

Ansøger skal angive den gennemsnitlige solvensgrad, EBIT margen og samlede årsomsætning på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD, del IV, afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende referencer på lignende projekter. Med lignende projekter forstås projekter, der har involveret arbejde i forbindelse med eksisterende jernbanestrækninger, proces- og jernbaneanlæg og/eller arbejde omkring bl.a. forsyningsanlæg til banedrift.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet, inklusiv anlægs-/bygnings- eller konstruktions-type (ny bygning/konstruktion, renovering, bygningsfornyelse, industrielle anlæg),

- Beskrivelse af om udførelse af projektet var for en total-, hoved- eller fagentreprisekontrakt,

- Total kontraktværdi for det samlede projekt i DKK ekskl. moms,

- Start og sluttidspunktet for projektering og udførelse for det relevante anlægs-/byggeprojekt

- Beskrivelse af totalentreprenør, hovedentreprenør, delt entreprenør eller underentreprenør og ansøgers rolle,

- Beskrivelse af den af ansøgeren leverede projektering og udførelse inklusiv design under projekteringsfase og udførelsesfasen og andre serviceydelser under udførelsesfasen,

- Serviceydelser relateret til jernbane, spor, trafik- og reparations- og vedligeholdelsesfaciliteter, etc.

Ansøgers honorar for de leverede ydelser i DKK ekskl. moms:

Samarbejde med tredjeparter så som andre entreprenører eller rådgiver.

Navn på Bygherre/Kunde (inkl. kontaktperson(er)).

Det er et krav at referencerne vedrører projekter der er ibrugtaget inden for de seneste 10 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation.

Hver reference må ikke overstige 1 A4 side. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Ansøger må maksimalt indlevere 5 referencer (der som minimum er projekter under realisering) som DSB vil anvende for vurdering af valg af et begrænset antal ansøgere for invitation til tilbud jævnfør del II 2. 9.

Det er kun de enkelte leverancekontakter på en rammeaftale, der kan angives som referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på kapaciteten af en eller flere enheder, skal ansøger bevise at de nødvendige ressourcer fra støtteenheder vil være tilgængelige for ansøger. For eksempel ved at fremskaffe en undertegning fra denne part i henhold til Støtteerklæring.

Ansøger kan kun basere sin ansøgning på kapaciteten af en anden enhed angående teknisk og professional egnethed hvor denne vil udføre projektering og rådgivningen for de pågældende ydelser.

Hvis ansøger består af en gruppe økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), kan konsortiets levere maks. 5 referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere enheder, kan der leveres samlet maks. 5 referencer fra ansøger og øvrige enheder.

Hvis der leveres flere end 5 referencer vil DSB:

Tage de første 5 referencer oplistet i ESPD af totalentreprenør eller ledende entreprenør for konsortiet i betragtning.

Ansøger skal udfylde ESPD’ets afsnit del IV, afsnit C, med de oplysninger, som er angivet ovenfor.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL § § 135 og 136. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelser til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Garantier/sikkerhedsstillelser fremgår af Byggesagsbeskrivelse – BSB, kapitel 3.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betingelser for betaling er reguleret af kontrakten, inkl. bilag. Disse betingelser er ikke til forhandling.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx. et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidariske. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæring, som er uploadet i EU-Supply.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde følgende:

1) DSB’s Code of Conduct: leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejder i Danmark i henhold til leverandørens aftale med DSB i overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 (1955), er sikret løn, herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Code of Conduct fremgår af kontakten;

2) DSB’s betingelser for samarbejde om eller køb af vare og ydelser med jernbanesik-kerhedsmæssige ydelser;

3) Kontrakten indeholder krav til forsikringer og dækningssummer, til garantier/sikkerhedsstillelser, om betalingsbetingelser og om sociale klausuler.

Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/04/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via besked funktionen i EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæringer, hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder;

4) eESPD’et er uploadet som xml-fil i EU-Supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via eESPD-hjemmesiden ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST på https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf når eESPD skal udfyldes;

5) Inden tildeling af kontrakt skal den ansøger, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten, fremsende dokumentation for påvisning på at ansøger ikke befinder sig i de obligatoriske udelukkelsesgrunde som angivet i del 135 (1) og (3) i Udbudsloven, jævnfør del 153 i Udbudsloven. Oplysningerne skal fremsendes inden for en passende frist angivet af DSB på mindst to og en halv uge (18 kalenderdage) beregnet fra modtagelse af forespørgslen. DSB anbefaler ansøger at sikre at disse oplysninger kan erlægges inden for den angivne frist;

6) Ansøgeres omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

7) Angående del II.1.5) og II.2.6). Værdien angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten;

8) DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af INDO1 (indledende tilbud).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
xxxx
xxx
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer