Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Betonarbejder

2019/S 055-125889

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
Telefon: +45 32688289
E-mail: MJSK@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234999&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234999&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

E02 Beton - Veterinær beredskabsbygning

Sagsnr.: 19/00846
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45262300
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E02 Beton entreprise i forbindelse med opførsel af en 800 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 2 400 m2), der skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand (i det følgende benævnt Projektet).

Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Selve entreprisen gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E02 Beton inklusive jord- og kloakarbejder, og opdeles ikke yderligere. Alle in situ støbninger skal udføres i egenproduktion.

Arbejderne skal opstarte den 4.6.2019 og med aflevering den 3.12.2019. Den samlede økonomiske ramme for opførelsen af byggeriet inklusive bygherreleverancer, inventar, udstyr mv. er 130 000 000 DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42113110
45112420
45200000
45232410
45262311
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

DK-2300 Købehavn S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E02 Beton entreprise i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning.

Arbejdet omfatter Betonarbejder inklusive jord- og kloakarbejder. Arbejdets omfang er yderligere specificeret i Arbejdsbeskrivelserne. Herunder:

— Alle nødvendige byggepladsarbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af egne arbejder, i det omfang det ikke er indeholdt i E01 Byggeplads. Herunder tilrigning af egen byggeplads, drift af egen byggeplads og afrigning af egen byggeplads, inklusive tårnkran som entreprenøren selv skal stille til rådighed. Grænsefladerne til E01 Byggeplads er beskrevet i Byggesagsbeskrivelsen,

— Alle arbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af stribefundamenttype SF01 og SF02 inklusive finudgravning, fugebånd og vandtætninger samt El-jording. Der skal udføres fundamentsjord under hele bygningen.

Ved finudgravning kan fundamenter støbes mod jord på lodrette sider, hvis bredden øges med 2 x 50mm og udgravningen er fast og i stabil moræneler. Alle udgifter hermed afholdes af entreprenøren selv.

Renselag/grovbeton i funderingsniveau skal udstøbes umiddelbart efter finudgravningen, så opblødning af jorden undgås. Alle udgifter i forbindelse med opblødt jord efter finudgravningen afholdes af entreprenøren selv,

— Alle arbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af bundplade, t=350mm, inklusive isolering, sandpude til nivelering af isolering og støbeunderlag mv. Bundpladen skal støbes af en gang og der må derfor ikke indlægges støbeskel,

— Alle arbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af terrandæk, t=100 mm, inklusive drænlag og støbeunderlag mv. Terrændækket skal støbes af en gang og der må derfor ikke indlægges støbeskel,

— In situ støbte kælderydervægge, ydervægge og indervægge samt in situ støbt dæk inklusive ribber på etage 00 og 01. In-situ-vægge skal afstives under udførelse og efter afformning, indtil ovenliggende dæk er støbt og afhærdet,

— Levering og montage af dæksel og karm, herunder aflastningskegle for plastbrønde er ligeledes indeholdt. Udgravninger over 1,5 m skal udføres med gravekasse eller anden afstivning for lodrette sider på udgravning. Tørholdelse af udgravninger er indeholdt i arbejdet. Dæksler skal være støbejernsdæksler med fjederlås i fast firkantkarm. Enkelte dæksler kan være anden type ved placering i asfaltareal eller lign,

— Levering og montage af brønde inklusive udgravning, udjævningslag, tilfyldning til råjordsplanum og bortkørsel af overskudsjord,

— Levering og lægning af afløbsledninger i jord inklusive udgravning, levering og indbygning af grus omkring rør samt tilfyldning til råjordsplanum og bortkørsel af overskudsjord. Indeholdt i arbejdet er rørtilslutninger gennem kælderydervægge, inklusive hulboring og påboringstætning samt boring og tætning af anboringer på eksisterende brønde og rør. Tørholdelse af udgravninger er indeholdt i arbejdet. Det forudsættes, at tilslutning til V600 mm ledning under grundvandsspejlet kan udføres ved simpel lænsepumning fra stenkastning omkring et plastbrøndsrør i udgravningen, som dog evt. skal pumpe i et par dage før lægning af rør. Det bemærkes, at væsentlige dele af ledningsgrave er placeret helt eller delvist i byggegrubeudgravning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Byggesagens udførelse / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/06/2019
Slut: 12/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I vurderingen vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af de enkelte påberåbte kontrakter er i nærheden af 5 000 000 DKK eller og derover, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 5 år. Referencen skal omfatte in situ og pladsstøbte betonarbejder med etablering af dæk og vægge.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring med indstøbt membran - jo mere kompleksitet des bedre.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 3 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe reguleringsposter på ethvert tidspunkt i udførelsesfasen til de aftalte enhedspriser. jf. Tilbudslisten, faneblad Spec. Reguleringsposter, Pos. 2.1.1-2.1.6. og 2.2.1-2.2.7.

Der henvises endvidere til Kontrakten punkt 7.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, og dermed en forudsætning for tildeling, at samtlige in situ støbninger udføres i egenproduktion.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge om prækvalifikation som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3). I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal til sammen skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gennemsnitlig årlig egenkapital på 5 000 000 DKK de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på 15% de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende bygge- og anlægsopgaver indenfor de seneste 5 år, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4),

— Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af udførelsestidspunktet, beskrivelse af leverancen og ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, entrepriseform som byggeriet er udført under, entreprisesum, bruttoareal og bygherre.

Konkret efterspørges 1 reference, hvor ansøger har erfaring med in situ støbte betonarbejder, som omfatter etablering af dæk og vægge, der er sammenlignelige med den udbudte opgave. Der kan maksimalt vedlægges 3 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 reference med en kontraktværdi på mindst 5 000 000 DKK, hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 5 år, og hvor arbejdet har omfattet in situ støbte betonarbejder med etablering af dæk og vægge, hvorfor referencen må anses som relevant for den udbudte opgave.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren skal udføre samtlige betonarbejder i egenproduktion. Såfremt Entreprenøren lader in situ arbejder udføre af underentreprenører, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Kontrakten.

Bygherren har tegnet en projektansvarsforsikring (all risk) med en selvrisiko på 1 000 000 DKK.

Entreprenøren skal inden kontraktindgåelse kunne dokumentere en gyldig erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 000 000 DKK.

Kontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Kontraktbilag 3 anførte fravigelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

Øvrige kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Idet Kontrakten har til formål at sikre varetagelsen af veterinært beredskab for de danske myndigheder, er det af afgørende betydning, at den veterinære beredskabsbygning er færdigopført og klar til ibrugtagning i henhold til Hovedtidsplanen, således at de indesluttede laboratorier er tilgængelige ultimo 2020.

Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at fagentreprise E02 Beton opstarter den 4.6.2019. Henset til dette akutte behov hos Ordregiver, er det ikke muligt at overholde minimumsfristen i § 59, stk. 2, hvorfor Ordregiver har fastsat en kortere frist for ansøgning for deltagelse, svarende til 15 dage fra dagen efter udbuddets bekendtgørelse i overensstemmelse med udbudsloven § 59, stk. 3.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 018-037404
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/04/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

— Højreklik på ESPD-filen,

— Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokal drev eller på skrivebordet,

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

— Vælg »dansk« som sprog,

— Marker »Jeg er en økonomisk aktør«,

— Marker »Importere ESPD«,

— Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer,

— Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger),

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C,

— Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet,

— Når ESPD'et er udfyldt, kan det:

1) udskrives som PDF, samt

2) eksporteres og gemmes. ESPD'et skal afleveres elektronisk i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., adresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk via EU-Supply, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). ESPD bedes vedlægges i både xml-fil samt pdf.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer