Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 056-129534

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bo i Lemvig
18510316
Industrivej 25
Lemvig
7620
Danmark
Kontaktperson: Linda Green
Telefon: +45 21241023
E-mail: lg@boilemvig.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://boilemvig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://www.fn-tegnestuen.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
FN-Arkitekter A/S
13170789
Vestergade 6, 3. sal
Struer
7600
Danmark
Kontaktperson: Freddy Nielsen
Telefon: +45 97854000
E-mail: fn@fn-tegnestuen.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fn-tegnestuen.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
FN-Arkitekter A/S
13170789
Vestergade 6, 3. sal
Struer
7600
Danmark
Kontaktperson: Freddy Nielsen
Telefon: +45 97854000
E-mail: fn@fn-tegnestuen.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fn-tegnestuen.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation til totalrådgivning

Sagsnr.: 16013
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter prækvalifikation vedrørende al totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektrådgivning samt udsendelse i EU licitation og efterfølgende byggeledelse m.v. i forbindelse med renovering og ombygning af boligblokke beliggende Jens Søndergårdsvej 3 - 27, 7620 Lemvig.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 532 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 - IA40
71300000 - IA40
71400000 - IA40
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Jens Søndergårdsvej 3 - 27, 7620 Lemvig

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter prækvalifikation vedrørende al arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektarbejder samt udsendelse i EU licitation og efterfølgende byggeledelse m.v. i forbindelse med renovering og ombygning af boligblokke beliggende Jens Søndergårdsvej 3 - 27, 7620 Lemvig.

Renoveringen omfatter nye køkkener og nye badeværelser samt nye overflader, vindues-og dørpartier, installationer m.v. i stueplan, på 1. sal og 2. sal. I alt ca. 96 lejligheder.

Ombygning omfatter sammenlægning af 1 værelses lejligheder i stueplan, på 1. sal og 2. sal blok 6 til 2 værelseslejligheder samt sammenlægning af 2 værelses lejligheder på 3. sal i alle blokke til 3 værelses lejligheder. Herunder diverse nedrivninger, vægge, installationer, køkkener, badeværelser, overflader m.v.

Ligeledes udføres landskabsarkitektarbejder i forbindelse med ændringer i terræn.

Arbejderne opdeles i 4 etaper. Blok 5 renoveres eller ombygges ikke.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 5, vil der blive udvalgt de 5, som vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af:

— i hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af totalrådgivning for almene boliger med ombygning og renovering,

— Referenceprojekter, der er afsluttet, vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet,

— i hvor høj grad de fremsendte referencer minder om den udbudte opgave i forhold til økonomi og omfang.

Referencerne kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument. Der må ikke afleveres mere end 5 referencer i alt, hvor ansøger har været totalrådgiver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er udelukket, lever op til krav om egnethed og eventuel udvælgelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive et ESPD indeholdende:

— Ansøgers egenkapital for de sidste 3 regnskabsår. Skal være positiv for de 3 år. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital,

— Ansøgers samlede årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Som minimum kræves en årlig omsætning på 5 000 000 DKK. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning, kræves en samlet omsætning på 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive et ESPD indeholdende følgende oplysninger:

Minimum 3 og maksimum 5 referencer vedrørende lignende byggeopgaver, hvor ansøger har været totalrådgiver. Skal være referencer, der er maksimum 5 år gamle.

Referencerne skal indeholde: Navn på bygherre og projekt, entreprisesum, antal boliger, udførelsestidspunkt, omfang og entrepriseform.

Der indskrives 3 referencer i ESPD og yderligere referencer kan angives i selvstændigt bilag i form af 1 A4 side pr. reference.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, kan samtlige deltagere oplyse referencer.

Ansøgeren skal i et selvstændigt bilag kortfattet redegøre for teamets sammensætning.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal indgive et ESPD i pdf som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148 stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Ansøgeren vil blive udelukket for deltagelse, såfremt denne er omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 135 stk. 1-3, § 136 og § 137 stk. 1, nr. 1-7. Dog i henhold til § 138.

Den økonomiske aktør, der påtænkes tildelt kontrakten, skal fremlægge dokumentation for oplysninger i ESPD i henhold til udbudsloven § 151 - § 155. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal samtlige deltagere indgive et ESPD.

Anmodning om prækvalifikation - se udbudsbekendtgørelsen under punktet kommunikation.

Spørgsmål skal stilles senest den 1. april klokken 12:00.

Oplysning om eventuelt stillede spørgsmål kan fås ved henvendelse til FN-Arkitekter, fn@fn-tegnestuen.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
ingen
ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdag regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager i øvrigt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i der Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne