Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Valby: Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 056-130410

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jannik Krag
Telefon: +45 51307118
E-mail: jka@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/102290893.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/102290893.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/102290893.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU Udbud, Prækvalifikation: Drift og vedligehold af Movias chaufførfaciliteter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50800000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på rammeaftale på drifts- og vedligeholdelse af Movias chaufførfaciliteter. Ydelserne omfatter bl.a. :

1) rengøring;

2) ydelser indenfor fagene: elektriker, VVS, maler, tømrer og handyman, samt

3) servicering af tekniske anlæg som varmepumper og køle- og ventilationsanlæg.

Movia har i dag rammeaftaler med en række forskellige leverandører. Fremadrettet ønsker Movia én leverandør som skal stå for drift og vedligehold.

Tryk her https://permalink.mercell.com/102290893.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331210
45332000
45422000
45440000
50700000
50710000
50730000
90910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Movia ønsker at indgå en partnerskabsorienteret aftale og overlade mest mulig styring og udvikling af området til Leverandøren, som samtidig forventes at agere ansvarsbevidst på Movias vegne.

Movia har i udbudsmaterialet tilstræbt at gøre Leverandørens mulighed for opgaveløsningen så fleksibel så muligt med antagelsen om, at dette giver FM-leverandøren de bedste forudsætninger for at kunne optimere og sikre effektivisering af områderne. Mest muligt af den daglige drift overlades til Leverandøren, mens der fastholdes en mindre styringsorganisation på det strategiske- og driftsmæssige niveau til løbende dialog med Leverandøren om udvikling, forbedringstiltag og eventuelle uklarheder ift. de eksterne servicebrugere.

Generelt forventes Leverandøren at have omkostningsfokus, og Leverandøren skal igennem dialog med Movia søge at optimere omkostningerne forbundet med ydelserne.

Movia er klar over, at en udlicitering kun kan fungere med en ansvarsbevidst og serviceorientereret samarbejdspartner, og at det omvendt også kræver engagement og involvering fra Movias side.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/12/2019
Slut: 07/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af at antallet af egnede ansøgende aktører overstiger ovenstående antal, vil ordregiver udvælge de bedste aktører ud fra ansøgernes tekniske formåen, som dokumenteret ved fremsendte 3 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Levering af kaffe og kaffefilter,

— Levering af forbrugsvarer til køkkener,

— Anskaffelse, opsætning og løbende vedligehold og service af kaffeautomater herunder rengøring af kaffeautomat,

— Anskaffelse, opsætning og løbende vedligehold og service af vandkøler herunder rengøring af vandkøler,

— Anskaffelse, opsætning og løbende vedligehold og service af omklædningsskab herunder rengøring af omklædningsskab.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af at antallet af egnede ansøgende aktører overstiger ovenstående antal, vil ordregiver udvælge de bedste aktører ud fra ansøgernes tekniske formåen, som dokumenteret ved fremsendte 3 referencer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil udvælge de 4 egnede ansøgere, der demonstrere den bedste og mest relevante erfaring i sammenligning med Movias opgave.

Det vil derfor vægte højt hvis referencerne indeholder opgave løsninger med alle de ydelser som Movia har beskrevet fra alle 3 kategorier.

Det vil derfor vægte højt hvis alle referencerne både omfatter planlagte opgaver som akutte opgaver (udkald).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erfaring fra mindst 3 tilsvarende opgaver. Hermed forstås opgaver omfattende:

1) rengøring;

2) håndværksydelser (elektriker, VVS, maler, tømrer og/eller handyman), og

3) servicering af tekniske anlæg (varmepumper og/eller køle- og ventilationsanlæg).

Erfaringen skal hidrører fra både planlagte opgaver og akutte opgaver (udkald).

Referencerne skal samlet set omfatte ydelser fra alle 3 kategorier, mens det ikke er et krav, at alle referencerne hver især omfatter alle 3 kategorier.

Referencerne skal samlet set omfatte såvel planlagte opgaver som akutte opgaver (udkald).

Referencerne skal angå opgaver udført indenfor 3 år fra ansøgningsfristen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer