Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Øvrige elinstallationer

2019/S 057-130624

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden Psykiatri
Kristineberg 3
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Jais Elvekjær
Telefon: +45 20534797
E-mail: jais.elvekjaer@regionh.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.psykiatri-regionh.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Psykiatri Bispebjerg_Nybyggeri_Entreprise E11 Personsikring

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45317000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprise for personsikring i forbindelse med opførelse af en ny psykiatrisk hospital.

Ny Psykiatri Bispebjerg etableres på det nordøstlige område af Bispebjerg Hospital.

Nybyggeriet er på ca 21 570 m2 samt tilhørende parkeringskælder og parkering i konstruktion på ca 6 350 m2.

Byggeriet rummer overordnet 200 sengestuer fordelt på 12 sengeafsnit samt et akutmodtagelsesafsnit. Herudover undervisningsfaciliteter, administration samt behandlingsrum.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45317000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

- Personsikringanlæg.

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele:

- Personsikringanlæg og komponenter i bygningsdele.

Arbejdet omfatter rammeaftale om service på følgende:

- Personsikringsanlæg.

Nærværende entreprenør forstår detailprojektering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsning / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier: Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på dokumenteret erfaring med:

i) etablering af personsikringsanlæg inden for psykiatrien, subsidiært etablering af personsikringsanlæg i øvrigt,

ii) byggeri i stor/fagentreprise, og

iii) erfaring med håndtering af data via en elektronisk bygningsmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal indeholde oplysning om følgende for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår:

1) Nettoomsætning;

2) Egenkapital.

Særligt om basering på andre enheders formåen:

Såfremt den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del i forhold til opfyldelse af Regionens mindstekrav for udvælgelse, skal ansøgning vedlægges en separat ESPD for denne underleverandør.

Såfremt ansøger benytter en underleverandør, som ansøger ikke baserer sin formåen på, skal ansøgning ikke vedlægges en separat ESPD for sådanne underleverandører.

Der kræves ingen særlig retlig form til organisering af en ansøger, idet ansøger kan bestå af et konsortium forstået som en sammenslutning af flere virksomheder. Samtlige deltagere i et konsortium skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Endvidere skal hver deltager i sammenslutningen udfylde en separat ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at ansøger som minimum har haft en nettoomsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår på 7 500 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at ansøger har en positiv egenkapital (forstået som forholdet mellem aktiver og passiver) for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Der skal derfor fremlægges oplysning om nettoomsætning for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår inden for de delaftaler, der ansøges om prækvalifikation til.

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysning om den efterspurgte nettoomsætning og det efterspurgte nøgletal.

Med henvisning til udbudsloven § 151, stk. 2 forbeholder ordregiver sig dog retten til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode de deltagende virksomheder om at fremlægge den krævede dokumentation inden for en passende fastsat frist, når dette vurderes nødvendigt for en korrekt gennemførelse af udbudsprocessen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal indeholde oplysning om ansøgers udførelse af lignende opgaver som den udbudte i form af referencebeskrivelser. Der bør maksimalt beskrives 5 referencer. I det omfang ansøgning indeholder flere end 5referencer, vil alene de 5 første referencer blive tillagt betydning.

Ordregiver ser gerne, at ansøger ud for hver reference oplyser følgende:

— Navn på kunde/bygherre samt kontaktoplysninger,

— Tidspunkt for udførelsen,

— Størrelse (m2 + entreprisesum),

— Ansøgers rolle under opgavens udførelse,

— Oplysning om hvorvidt der under byggeri blev benyttet en elektronisk fællesmodel til håndtering af data.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger inden for de seneste 3 år har udført mindst 1 opgave, som for så vidt angår indhold og kompleksitet svarer til den udbudte.

Regionen forbeholder sig ret til at kontakte kunden med henblik på verificering af oplysninger i reference beskrivelsen.

Referencebeskrivelsen kan allerede vedlægges i anmodningen, idet referencer danner grundlag for udvælgelse af de bedste egnede ansøgere.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer