Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Græsted: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2019/S 057-130878

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gribvand Spildevand A/S
32644848
Holtvej 18 C
Græsted
3230
Danmark
Kontaktperson: Henning Holm
Telefon: +45 48404115
E-mail: hh@gribvand.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg - Prækvalifikation

Sagsnr.: A111864
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg som følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg i de respektive renseanlægs oplande.

Detaljer fremgår af udbudsdokumenterne.

Arbejdet omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 73 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90420000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

1) Udsholt renseanlæg befinder sig på adressen Udsholt Strandvej 181, 3230 Græsted,

2) Gilleleje renseanlæg er placeret på adressen Idrætsvej 8, 3250 Gilleleje.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg som følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg i de respektive renseanlægs oplande.

Arbejdet omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning og kvalitet af udstyr / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Overordnet tidsplan, plan for indkøring af anlægget / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudslisten indeholder en frivillig option på en optimeret tidsplan, hvor både udbygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg afleveres klar til indkøring d. 15.12.2019. Afgivelse af pris for denne option er på fuldstændig frivillig basis for tilbudsgiver, og optionen indgår således ikke i vurderingen af underkriterium 1 eller tilbuddet i øvrigt. Optionen kan kun blive taget i betragtning af Bygherre, såfremt den vindende tilbudsgiver har afgivet pris på optionen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Gribvand Spildevand A/S har forud for indgåelse af kontrakt offentliggjort en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed (”profylaksebekendtgørelse”). Der henvises til bekendtgørelse 2019/S 048-109495, som blev offentliggjort den 8.3.2019.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 183-413348
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
VAM A/S
Limevej 5
Auning
8963
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 80 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 73 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Gribvand Spildevand A/S har forud for indgåelse af kontrakt offentliggjort en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed (”profylaksebekendtgørelse”). Der henvises til bekendtgørelse 2019/S 048-109495, som blev offentliggjort den 8.3.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer